logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu bocznicy kolejowej (numer sprawy: 18/TR/2017).

 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na usługę wykonania, z własnych materiałów, remontu bocznicy kolejowej położonej na terenie Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej                        w Świdnicy Sp. z o.o.  przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, zgodnie z poniższym zakresem:

 
1. Tory:
- wymiana zużytych podkładów drewnianych w ilości – szt. 27; 
- zniwelowanie nierówności w płaszczyźnie poziomej i pionowej torów nr 202 i 203.
 
 2. Rozjazdy:
- Rozjazd Nr 203 - wymiana zużytych podrozjazdnic -  szt.5  (1 szt. x 3,6 m; 3 szt. x 4,0 m; 1 szt. x 4,2 m).
- Rozjazd Nr 204 – wymiana zużytych podrozjazdnic -  szt.11 (8 szt. x 2,6 m; 2 szt. x 2,7 m;1 szt. x 2,8 m), usunięcie nierówności w obrębie styków.
- Rozjazd Nr 205 – usunięcie nierówności w płaszczyźnie pionowej.
- Rozjazd Nr 207 – wymiana zużytych podrozjazdnic - szt. 4 (2 szt. x 4,1 m; 2 szt. x 2,4 m).
- Rozjazd Nr 208 – wymiana zużytych podrozjazdnic - szt. 3 (3 szt. x 4,0 m); usunięcie nierówności w płaszczyźnie pionowej; poprawa wymiaru e, e1,f,f1.
- Rozjazd Nr 209 – wymiana zużytych podrozjazdnic - szt. 2 (2 szt. x 4,6 m); usunięcie nierówności w płaszczyźnie pionowej.
 
3. Stanowisko przeładunkowe żurawia przeładunkowego (24Mg):
- wykonanie projektu wykonawczego w zakresie jak poniżej;
- zdemontowanie starego muru oporowego przy rampie na długości 28mb;
- wykonanie nowego muru oporowego na długości 32 mb (wysokość muru od poziomi podtorza 80 cm) z elementów prefabrykowanych lub metodą szalunkową z żelbetonu;
- skucie starej płyty betonowej w obrębie muru oporowego o pow. 160m2;
- wykonanie podbudowy pod nową płytę;
- wylanie nowej płyty z betonu drogowego.
 
Wszelkie odpady wynikłe z powyższych robót zobowiązany jest zutylizować Wykonawca.
Plan sytuacyjny bocznicy kolejowej – w załączeniu.
Wszystkie materiały użyte przy remoncie muszą posiadać atesty i oznakowania wymagane przez UTK.
 
Termin realizacji robót: do dnia 30.07.2017 r.
Prace powinny być wykonane zgodnie z Instrukcją Utrzymania Nawierzchni Kolejowej oraz w taki sposób, by nie powodowały one utrudnień w rozładunkach i załadunkach wagonów, a także manewrach na bocznicy. 
 
Na wykonane prace Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji.
Przed złożeniem oferty zalecane jest odbycie wizji lokalnej. 
 
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 17.05.2017 r. godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty w kopertach z oznaczonych treścią „Remont bocznicy kolejowej numer sprawy: 18/TR/2017”, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl 
 
Oferta powinna zawierać:
1) cenę ryczałtową netto i brutto wykonania przedmiotu zamówienia: podaną łącznie za całość zadania oraz w rozbiciu na poszczególne pozycje wynikające z zakresu prac;
2) warunki płatności - minimum 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury;
3) termin związania ofertą – minimum 30 dni;
4) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się on z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń
5) wykaz tożsamych lub podobnych robót zrealizowanych przez oferenta w ciągu ostatnich 5 lat wraz  z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie z należytą starannością (referencje, poświadczenia, itp.)
 
Kryterium wyboru ofert jest: 100 % najniższa cena ryczałtowa.
 
Informacje dodatkowe:
1. Przetarg odbywa się zgodnie z art. 70(1) i 70(3)- 70(5) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), na podstawie Regulaminu udzielania zamówień  publicznych w MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.  i na warunkach określonych niniejszym SIWZ.                                                                            
2. Oferta musi: obejmować całość przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy  nie zostali wykluczeni  z postępowania.                                                                                                        
 4. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu sporządzonej oferty przetargowej.               
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwośćć wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy            o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.
 
6. Upoważnionym do kontaktów z Oferentami jest:
- Marek Foltyn tel. (74) 852-40-41 wew. 209, 603 193 721, email: foltyn@mzec.swidnica.pl.
- w sprawach formalnych
- Katarzyna Cyrklewicz tel. (74) 852-40-41 wew. 233 lub 695 663 452, email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl.
 
 

Załączniki: Rozmiar:
587.528 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-05-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-10
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-10 08:20

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj