logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi transportu kolejowego węgla kamiennego w sortymencie Miał IIA, w sezonie grzewczym 2017/2018, w ilości 21 000 Mg +-15%.(numer postępowania: 29/TR/2017)

 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi transportu kolejowego węgla kamiennego w sortymencie Miał IIA,  w sezonie grzewczym 2017/2018, w ilości 21 000 Mg ± 15%.

I .Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) Termin wykonania usługi: od 01 sierpnia 2017 r. do 31 marca  2018 r., zgodnie                                       z harmonogramem:
- sierpień 2017 r. - 1 500 Mg
- wrzesień 2017 r. - 4 500 Mg
- październik 2017 r. -  4 500 Mg
- listopad 2017 r. -  3 000 Mg 
- styczeń 2018 r.-   3 000 Mg 
- luty 2018 r. - 3 000 Mg 
- marzec 2018 r. - 1 500 Mg 
 
2) Jednorazowa dostawa: 1 401- 1 550 Mg.
3) Stacja nadania: 
Katowice KWK Wieczorek,
KWK Bobrek, 
KWK Mysłowice Wesoła,
KWK Wujek,
KWK Murcki Staszic. 
Zamawiający informuje, że na rok 2017 ma zakontraktowane dostawy z kopalni Katowice KWK Wieczorek, z zastrzeżeniem możliwości jej zmiany przez Dostawcę węgla.  
Od stycznia 2018 roku  Zamawiający zakontraktuje odbiór węgla Miał II A z jednej z w/w kopalni. 
 
4) Stacja odbioru: Świdnica - Bocznica kolejowa MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. 
5) Miejsce rozładunku: bocznica kolejowa MZEC w Świdnicy Sp. z o. o.
6) Sposób rozładunku: suwnica bramowa. 
7) Godziny podstawienia wagonów - Zleceniobiorca zobowiąże się podstawiać składy wagonowe.          z miałem węgla energetycznego na bocznicę Zleceniodawcy 5 dni roboczych w tygodniu do godz. 9:00.
8) Czas do rozładunku - cena ofertowa musi zawierać pobyt wagonów w dyspozycji Zleceniobiorcy         do min. 48 godzin.
 
II.  Oferta powinna zawierać:
1) cenę oferty usługi transportu odrębnie dla każdej z pięciu wskazanych wyżej przez Zamawiającego kopalń na sezon grzewczy  2017/2018,  przy czym oferent zobowiązany jest zagwarantować stałość ceny w okresie realizacji umowy;
2)  warunki płatności (termin płatności za wykonane usługi nie krótszy niż 21 dni od daty otrzymania faktury);
3) termin związania ofertą min. 30 dni;
4) oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez oferenta.
5) kserokopie licencji i certyfikatów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, wymaganych przepisami Ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r.  (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 78 ze zm.)
 
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 13.06.2017 r. godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty w kopertach z oznaczonych treścią „Postępowanie numer: 29/TR/2017”, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.

III. Dodatkowe informacje:                                                                                                                                                                        
1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena 100%.           2)  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.                  
5) Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.mzec.swidnica.pl.  
6)  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.    
7) Dodatkowych informacji udziela:                                                                                                      
- Adam Pyrzyński tel. (74) 852-40-41 wew. 207, email: pyrzynski@mzec.swidnica.pl.                             - Marek Foltyn tel. (074) 852-40-41 wew. 209, tel. kom. 0 603 193 721, email: foltyn@mzec.swidnica.pl.                                                                                                                     - Katarzyna Cyrklewicz w sprawach formalnych-  tel. (74) 852-40-41 wew. 233, email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl
 
 
 

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-06-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-05
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-05 13:59

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj