logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Przetarg nieograniczony na dostawę 545 Mg węgla kamiennego do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. w 2017/2018 roku, Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu.

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę 545 Mg węgla kamiennego do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. w 2017/2018 roku (numer sprawy: 26/TR/2017)

 
Informujemy, iż przetarg nieograniczony numer 26/TR/2017 został rozstrzygnięty. 
Wykonując dyspozycję art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., poniżej podajemy wszystkie informacje wymagane ustawą.
Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta następujących firm:
1) Węglopasz Sp. z o .o. ul. Piątkowska 149/6 60-648 Poznań–, która zdobyła 100 punktów                      w kryterium cena, zakresie dostawy węgla Orzech I oraz Ekogroszek
2) Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ATEX Sp. z o. o. ul. Gliwicka 3, 44-145 Plichowice, która zdobyła 100 punktów w kryterium cena, w zakresie dostawy węgiel Kostka
3) Ekosil Zdzisław Dzieciuch 41-807 Zabrze, ul. Handlowa 2c która zdobyła 100 punktów                           w kryterium cena,  w zakresie dostawy węgla Miał I A oraz Miał II A.
 
W terminie przewidzianym na składanie ofert, tzn. do dnia 19.06.2017 roku do godz. 10:45 wpłynęły 3 oferty. W rozstrzygniętym przetargu wszyscy Wykonawcy spełnili warunki udziału  w postępowaniu, wszystkie złożone oferty były zgodne ze SIWZ. W postępowaniu nie było podstaw do wykluczenia żadnego z Oferentów oraz do odrzucenia oferty. 
 
Na realizację zamówienia publicznego dotyczącego dostawy węgla kamiennego w sortymencie Kostka wpłynęły dwie oferty o takiej samej cenie. Zamawiający nie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty,  dlatego zgodnie z art. 91 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wezwał firmę P.W. Atex Sp o.o. oraz Węglopasz Sp. z o .o. do złożenia ofert dodatkowych, do dnia 30.06.2017r. do godziny 0900. Oferty dodatkowe wpłynęły terminowo i były zgodne z warunkami przetargu.
 
Zestawienie otrzymanych ofert - punktacja ofert  w Kryterium ofert 100% cena:

 

Lp

Specyfikacja

Węglopasz Sp. z o .o. ul. Piątkowska 149/6 60-648 Poznań

Atex Sp. z o.o.  ul. Gliwicka 3m, 44-145 Plichowice

Ekosil Zdzisław Dzieciuch41-807 Zabrze, ul. Handlowa 2

 

1

Węgiel orzech I 

60 Mg

 

100 pkt

 

97,22 pkt

 

95,10 pkt

 

2

Węgiel Ekogroszek                 185 Mg

 

100 pkt

 

97,16 pkt

 

91,96 pkt

 

3

Węgiel miał IA

90 Mg

 

83,09 pkt

 

87,25 pkt

 

100 pkt

 

4.

 

Węgiel kostka

60 Mg

 

99,27 pkt

 

100 pkt

 

93,16 pkt

 

5..

Węgiel miał IIA

150Mg

 

85,52 pkt.

 

85,52 pkt.

 

100 pkt

 

O dokładnej dacie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi osobnym pismem Wykonawców, których oferta została uznana za najkorzystniejszą.

 

 

 

 
 
WEZWANIE do złożenia oferty dodatkowej w sortymencie węgiel Kostka

Na realizację zamówienia publicznego dotyczącego dostawy węgla kamiennego w sortymencie Kostka wpłynęły dwie oferty o takiej samej cenie. Zamawiający nie może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty,  dlatego zgodnie z art. 91 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. w Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn zm.), Zamawiający wzywa niżej wymienionych wykonawców do złożenia oferty dodatkowej:
1) P.W. Atex Sp. z o.o. 44-145 Pilchowice,  ul. Gliwicka 3,   
2) Węglopasz Sp. z o .o. ul. Piątkowska 149/6 60-648 Poznań.

Zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. w Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn zm.) Wykonawcy składając ofertę dodatkową nie mogą zaoferować ceny wyższej niż zaoferowana w dotychczasowej ofercie złożonej w przedmiotowym postępowaniu.

Oferty należy składać na załączonym formularzu oferty dodatkowej (załącznik nr 1 do wezwania), w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta z ofertą winna posiadać  oznaczenie:
„Oferta dodatkowa na realizację zamówienia publicznego pn. Przetarg nieograniczony na dostawę 545 Mg węgla kamiennego do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. w 2017/2018 roku (numer sprawy: 26/TR/2017) -  nie otwierać przed dniem 30.06.2017 r. godz. 09.15”.

Ponadto koperta musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było ją zwrócić bez otwierania w przypadku złożenia po wymaganym terminie. 

Termin i miejsce złożenia ofert dodatkowych: 30.06.2017 r. godzina 09:00,  Miejski Zakład Energetyki Cieplnej  w Świdnicy Sp. z o .o.  ul. Pogodna 1,  58-100 Świdnica,  Sekretariat.

Termin i miejsce otwarcia ofert dodatkowych: 30.06.2017 r. godzina 10:15, siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający zamieścił wezwanie i formularz oferty dodatkowej: www.mzec.swidnica.pl.
 

 

 

 

Zapraszamy Państwa do udziału w przetarg nieograniczonym na dostawę  545 Mg węgla kamiennego do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. w 2017/2018 roku. 

Dokument SIWZ do pobrania - został załączony do niniejszego ogłoszenia.

 Zakres dostawy przedstawia się następująco:

Część

Specyfikacja

Ilość [Mg]

Parametry

i termin realizacji dostawy

1

Węgiel orzech I 

60,00 ± 20% Mg

typ: 31.1, 31.2, 32.1

uziarnienie: 40-80 mm

wartość opałowa: 26 000 - 26 999 kJ/kg

zawartość popiołu nie wyższa niż 9,0%

zawartość siarki nie wyższa niż 0,8%

Dostawa:

sierpień 2017 rok – 30 Mg

wrzesień 2017 rok - 30 Mg

 

2

Węgiel Ekogroszek

185,00 ± 20% Mg

typ: 31.1, 31.2, 32.1

uziarnienie: 5-25 mm

wartość opałowa: nie mniej niż 25 000kJ/kg

zawartość popiołu nie wyższa niż 10%

zawartość siarki nie wyższa niż 0,8%

zawartość miału nie wyższa niż 10%

zawartość wilgoci nie wyższa niż 15%

temp. stapiania popiołu > 1159 ºC

spiekalność do 10

Dostawa:

lipiec 2017 rok – 60 Mg

sierpień 2017 rok - 60 Mg

wrzesień 2017 rok - 30 Mg

październik 2017 rok – 35 Mg

3

Węgiel miał IA

90,00 ± 20% Mg

 

typ: 31.1, 31.2,

uziarnienie: 0-31,5 mm

wartość opałowa: 25 000 - 25 999 kJ/kg

zawartość popiołu nie wyższa niż 18,0%

zawartość siarki nie wyższa niż 0,8%

Dostawa:

sierpień 2017 rok – 30 Mg

wrzesień 2017 rok - 30 Mg

październik 2017 rok - 30Mg

4.

 

 

 

Węgiel kostka

 

60,00 ± 20% Mg

typ: 31.1, 31.2, 32.1

uziarnienie: 63-200 mm

wartość opałowa: 26 000 - 27 999 kJ/kg

zawartość popiołu ≤9,0%

zawartość siarki ≤0,8%

Dostawa:

sierpień 2017 rok – 30 Mg

wrzesień 2017 rok – 30 Mg

 

5.

 

 

 

 

 

Węgiel miał IIA

150,00 ± 20% Mg

- typ: 31.2, 32.1,

- uziarnienie: 0-20 mm

- wartość opałowa: 23 000 - 23 999 kJ/kg

- zawartość popiołu nie wyższa niż 18,0%

- zawartość siarki nie wyższa niż 0,8%

Dostawa:

sierpień 2017 rok – 30 Mg

wrzesień 2017 rok - 30 Mg

październik 2017 rok – 60 Mg

styczeń 2018 rok - 30Mg

 

 

 

 



Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-06-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-13
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-04 14:47

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj