logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na realizację robót budowlanych związanych z zaleceniami wynikającymi z ocen stanu technicznego komina stalowego (nr sprawy: 33/TR/2017)

 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na realizację robót budowlanych związanych              

 z zaleceniami wynikającymi z ocen stanu technicznego komina stalowego
 H=24,4 m Kotłownia Marcinowice  zgodnie z zaleceniami orzeczenia  o stanie technicznym
 komina z Kwietnia 2017 r. 
 
W zakres zadania wchodzą następujące prace:
 
a) wykonać nowe zakotwienie trzonu komina w bloku fundamentowym
b) wzmocnić trzon komina powyżej poziomu +16,0m
c) przeprowadzić korektę naciągu lin odciągowych z jednoczesnym pomiarem
d)  wychylenia osi pionowej konstrukcji
e) przeprowadzić naprawę bloku fundamentowego komina wraz z odnowieniem
f)  zabezpieczenia powłokowego fundamentu
g) odnowić powłoki ochronne zabezpieczenia antykorozyjnego trzonu komina, drabiny wraz z koszem ochronnym
h) odnowić powłoki zabezpieczające fundamenty odciągów
 
Oferta powinna zawierać:
- cenę ryczałtową netto i brutto za wykonania prac
- warunki płatności: faktura wystawiona z terminem płatności minimum 21 dni od dnia
 `podpisania protokołu odbioru robót,                
- termin związania ofertą minimum 30 dni,
- termin wykonania przedmiotu zamówienia: najpóźniej do dnia 31 LIPIEC 2017.
Wszelkie roboty budowlane muszą być realizowane zgodnie ze sztuką budowlaną  i obowiązującymi przepisami.
 
Wymagany przez Zamawiającego minimalny termin gwarancji udzielony na wykonane roboty 24 miesiące.
Kryterium wyboru ofert: 100% najniższa cena.
 
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 03.07.2017 godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z oznaczonych treścią „ NIE OTWIERAĆ PRZED 03.07.2017r. godz. 11.00,nr sprawy 33/TR/2017”, lub przesłać  na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.
 
Upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
 
Mieczysław Nowosielski tel. (74) 852-40-41 wew. 233, 695-663-453
 
Marian Kozak tel (74) 852-40-41 wew. 231, 603-193-759
 
      
 
 
 
 
 

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-06-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-22
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-22 09:28

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj