logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na odbiór i utylizację żużla, popiołu paleniskowego oraz pyłów (numer sprawy: 44/TR/2017)

 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na odbiór i utylizację żużla, popiołu paleniskowego i pyłów, sklasyfikowanych w katalogu odpadów pod kodem 100101   (z wyłączeniem pyłów wymienionych w katalogu odpadów pod kodem 100104)  w  ilości do 4 500 Mg/rok.

 
Oferent powinien posiadać aktualne zezwolenie na zbieranie, przerób i składowanie w/w odpadów, oraz zagwarantować systematyczny odbiór żużla od Zamawiającego   (ul. Pogodna 1, 58-100 Świdnica)  w okresie jesienno-zimowym własnym transportem, przystosowanym do przewozu w/w odpadu we własnym zakresie.
 
Umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta na okres: od 09.2017 r. – 31.08.2018 r.
 
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 10.08.2017 r.  do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1  w Świdnicy, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie na odbiór i utylizację odpadów,   nr sprawy 44/TR/2017”, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.
 
Dodatkowe informacje:
1. Oferta powinna zawierać:
1) cenę netto /1 Mg wykonania usługi odbioru i utylizacji w/w odpadów;
2) termin ważności oferty - minimum 30 dni;
3)  warunki płatności;
4) termin realizacji zadania – na bieżąco w okresie obowiązywania umowy;
5) oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez oferenta;
6) aktualne zezwolenie na odbiór, przerób i składowanie w/w odpadów, wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
 
2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  cena 100% - najniższa cena za wykonanie usługi.   
 
3. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.mzec.swidnica.pl
 
6. Dodatkowych informacji udzielą Państwu:
- Pan Marek Foltyn  tel. (074) 852-40-41 wew. 209, tel. kom. 0 603 193 721
- Piotr Wiatr  tel. 74 852-40-41 wew. 216, email: wiatr@mzec.swidnica.pl
- w sprawach formalnych - Katarzyna Cyrklewicz tel. (74) 852-40-41 wew. 233, email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl.
 
 

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-08-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-08-04
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-04 09:17

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj