logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków w Świdnicy (postępowanie nr 52/TR/2017).

 Zapraszamy Państwa do udziału w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków w Świdnicy – postępowanie nr 52/TR/2017.

 Przedmiot zamówienia:
 Wykonanie dokumentacji projektowej wysokoparametrowych sieci i przyłączy ciepłowniczych do pomieszczeń węzłów cieplnych w następujących obiektach:

lp.

ulica

zakres

1

Pułaskiego, Teatralna

Przyłącza łączące sieć kotłowni z ul. Bohaterów Getta z budynkami przy ul Pułaskiego 42-44; 46,48; 63-65; 67 oraz ul. Teatralną 28-25 (DN50-85m, DN40-76,9m,DN32-53,2m, DN25-46,2m).

2

Łukasińskiego

Sieć rozdzielcza łącząca sieć kotłowni z ul. Saperów z kotłownią z ul. Łukasińskiego 7 (zmiana średnicy fragmentu istniejącej sieci) (2xDN125-13m, 2xDN80-28m, 2xDN65-205m, DN50-164m, DN32-163m, DN25-83,2m).

3

Franciszkańska

Sieci i przyłącza ciepłownicze do budynków przy ul. Grodzkiej 1, 4; ul. Franciszkańskiej 1,2,3,4,5,7,11,18, (DN65-147m, DN50-84,9m, DN40-95,2m, DN32-6,9m, DN25-69,5m)

4

Wodna

Sieć od trójnika T5 w parku Wrocławskim 150/100/150 do budynków na ul. Wodnej i ul. Wrocławskiej (droga wojewódzka), ul. Mieszka (DN100-388m, DN80-112,1m, DN65-344,1, DN50-251m, DN40-158m, DN32210m, DN25-141m)

*Podane długości i średnice są orientacyjne - dokładne przekroje i długości oraz trasę przyłączy określi projektant.
 **Obszar graficzny poszczególnych projektów znajduje się na załączonych rysunkach w załącznikach nr 1 do nr 4.
 ***Przyłącza należy zaprojektować w technologii rur preizolowanych wysokoparametrowych  z systemem alarmowym. Parametry pracy sieci w źródle (T1/T2=130/70 °C, p1/p2=0,8/0,4 MPa).

1. W skład dokumentacji projektowej wchodzą cztery niezależne projekty techniczne obejmujące:
 Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy,Projekt odtworzenia terenu,Mapy do celów projektowych, Wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, Kosztorys inwestorski.

2. Projekt techniczny (budowlany i wykonawczy) ma zawierać między innymi:
 a. wszystkie uzgodnienia branżowe z właścicielami uzbrojenia podziemnego (w szczególności uzgodnienie dokonane na Naradzie Koordynacyjnej),
 b. zgodę właścicieli gruntów na udostępnienie terenów pod budowę przyłączy i sieci,
 c. zgodę właścicieli budynków na lokalizacje węzłów cieplnych,
 d. projekty odtworzenia terenów, w szczególności projekty odtworzenia dróg i chodników
 e. pisemne oświadczenie, że projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, oświadczenie wg załączonego wzoru.

3. Wykonawca dokona w imieniu Zamawiającego zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym zgłoszenia zamiaru budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych lub uzyska stosowne Pozwolenie na budowę.

4. Koszty map do celów projektowych, oraz wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz poniesienie wszystkich innych kosztów niezbędnych do realizacji zadania pozostają po stronie Oferenta (Wykonawcy).

5. Dokumentacja techniczna ma być przekazana Zamawiającemu do jego siedziby w wyznaczonym
  terminie w formie papierowej w czterech egzemplarzach i dodatkowo w wersji elektronicznej komplet na dvd w formacie pdf i word, a rysunki w formacie pdf i dwg.

II. Termin wykonania
 1. Termin rozpoczęcia realizacji zadania: dzień podpisania Umowy ( do 7 dni od dnia wyboru Wykonawcy).

2. Terminy zakończenia poszczególnych etapów:
 a) do dnia 31 stycznia 2018 roku Wykonawca przekaże Zamawiającemu częściową dokumentację projektową (projekt techniczny) wraz z kompletną specyfikacją materiałową, po uprzednim przeanalizowaniu rozwiązań technicznych projektowanych sieci i przyłączy, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji długości ciepłociągu oraz kosztów realizacji przyłączenia i po uzgodnieniu z Zamawiającym optymalnej trasy przyłącza oraz doboru średnic rur preizolowanych,
 b) termin wykonania kompletnych projektów wraz z uzgodnieniami do dnia 1 marca 2018 roku,
 c) skuteczne Zgłoszenie w imieniu Zamawiającego zamiaru budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych lub złożenie wniosku o uzyskanie Pozwolenia na budowę, Wykonawca dokona niezwłocznie po wykonaniu projektu budowlanego z uwzględnieniem terminu uprawomocnienia się zgłoszenia lub pozwolenia na budowę dla rozpoczęcia robót budowlanych od dnia 3 kwietnia 2018 roku.

3. Zadanie uznane zostanie za wykonane w terminie, pod warunkiem, że zgłoszenia lub pozwolenia na budowę będące przedmiotem zamówienia uprawomocnią się nie później niż 3 kwietnia 2018 roku.

III. Warunki udziału w postępowaniu 52/TR/2017:
 Prosimy o złożenie oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na cały zakres przedmiotu zamówienia - Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.

Oferta powinna zawierać:
 1. cenę oferowaną netto i brutto,
 2. koszt jednorazowego przyjazdu w ramach nadzoru autorskiego netto i brutto,
 3. termin ważności oferty (minimum 30 dni).
 4. Warunki płatności do 30 dni od złożenia faktury,

Termin składania ofert do dnia 04.10.2017 roku do godz. 9:00.

Ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie bądź  za pośrednictwem poczty na adres: 58-100 Świdnica  ul. Pogodna 1 w zamkniętej kopercie oznaczonej zapisem o treści „ NIE OTWIERAĆ PRZED 04.10.2017 r. do godz. 10:00 - nr sprawy 52/TR/2017”,ofertę złozyć w formie elektronicznej na adres: przetargi@mzec.swidnica.pl.

Kryterium wyboru ofert: 100% najnizsza cena.
 W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Mieczysławem Nowosielskim, tel. (74) 852-40-41 w. 233 kom. 695-663-453 lub pocztą elektroniczną na adres: nowosielski@mzec.swidnica.pl.

 

 


Załączniki: Rozmiar:
5.214 MB
5.214 MB
3.448 MB
5.723 MB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-27 11:39

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj