logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawy kompaktowych węzłów cieplnych wraz z projektem technologiczno - instalacyjnym, (numer sprawy: 62 /TR/2017).Pytania i odpowiedzi. Zmiany treści ogłoszenia.

 

Zapraszamy Państwa  do złożenia oferty na wykonanie i dostawę kompaktowych węzłów cieplnych oraz zabudowę dostarczonych węzłów w wskazanych pomieszczeniach, wraz z projektem technologiczno-instalacyjnym zgodnie z n/w wykazem:
 
Wykaz pozczwególnych węzłów cieplnych i termin dostawy:
 1. Węzeł cieplny ul. Rynek 39-40
    moc węzła - 650 kW, na potrzeby c.o.    do 15 kwietnia 2018 roku
 2. Węzeł cieplny ul. Pułaskiego 1-5           do 15 maja 2018 roku
 moc węzła - 195 kW, na potrzeby c.o.
 3. Węzeł cieplny ul. Getta 3-5                   do 15 maja 2018 roku
 moc węzła – 30 kW na potrzeby c.o.
 4. Węzeł cieplny ul. Pułaskiego 23, 25       do 15 maja 2018 roku
 moc węzła - 140 kW, na potrzeby c.o.  
 5. Węzeł cieplny ul. Kombatantów 1          do 15 maja 2018 roku
  moc węzła - 50 kW, na potrzeby c.o.
 6. Węzeł cieplny ul. Teatralna 4, 4/3         do 30 maja 2018 roku
  moc węzła – 10,5 kW na potrzeby c.o.
 7. Węzeł cieplny ul. Szpitalna 4                do 30 maja 2018 roku
 moc węzła - 50 kW, na potrzeby c.o.
 8. Węzeł cieplny ul. Szpitalna 3                do 30 maja 2018 roku
 moc węzła - 50 kW, na potrzeby c.o.
 9. Węzeł cieplny ul. Pułaskiego 21/1         do 30 maja 2018 roku
 moc węzła – 6 kW na potrzeby c.o.
 10. Węzeł cieplny ul. Mennicka 12, 10, Teatralna 19  do 15 czerwca 2018 roku
 moc węzła - 115 kW na potrzeby c.o.
 11. Węzeł cieplny ul. Teatralna 34, 36, 36a    do 15 czerwca 2018 roku
  moc węzła – 120 kW na potrzeby c.o.
 12. Węzeł cieplny ul. Teatralna 40             do 15 czerwca 2018 roku
 moc węzła - 60 kW, na potrzeby c.o.
 13. Węzeł cieplny ul. Kombatantów 2        do 15 czerwca 2018 roku
 moc węzła - 95 kW, na potrzeby c.o.
 14. Węzeł cieplny ul. Rynek 11 a              do 30 kwietnia 2018 roku
 moc węzła – 40 kW na potrzeby c.o.
 15. Węzeł cieplny ul. Łukasińskiego 7        do 15 lipca 2018 roku
 moc węzła - 120 kW na potrzeby c.o.
 16. Węzeł cieplny ul. Łukasińskiego 11       do 15 lipca 2018 roku
 moc węzła - 60 kW, na potrzeby c.o.
 17. Węzeł cieplny ul. Księcia Bolka 17        do 15 lipca 2018 roku
    moc węzła 60 kW na potrzeby c.o.
 18. Węzeł cieplny ul. Księcia Bolka 27        do 15 lipca 2018 roku
 moc węzła - 40 kW, na potrzeby c.o.
 19. Węzeł cieplny ul. Księcia Bolka 29        do 15 lipca 2018 roku      
moc węzła – 40 kW na potrzeby c.o.
 20. Węzeł cieplny ul. Słowackiego 10         do 30 czerwca 2018 roku
moc węzła – 90 kW na potrzeby c.o.
 21. Węzeł cieplny ul. Równa 11                 do 15 sierpnia 2018 roku
 moc węzła - 340 kW, na potrzeby c.o.
 moc węzła - 40 kW, na potrzeby c.w.u.
 22. Węzeł cieplny ul. Równa 11                do 15 sierpnia 2018 roku
 moc węzła - 80 kW, na potrzeby c.o.
 moc węzła - 80 kW, na potrzeby c.w.u.
 23. Węzeł cieplny na ul. Wodna 5-7           do 31 sierpnia 2018 roku
 moc węzła - 400 kW na potrzeby c.o.
 moc węzła - 50 kW na potrzeby c.w.u.
 24. Węzeł cieplny ul. Wrocławska 5           do 31 sierpnia 2018 roku
 moc węzła - 50 kW na potrzeby c.o.
 25. Węzeł cieplny ul. Franciszkańska 18     do 31 sierpnia 2018 roku
 moc węzła - 140 kW, na potrzeby c.o.
 26. Węzeł cieplny ul. Franciszkańska 7      do 30 lipca 2018 roku
moc węzła - 90 kW, na potrzeby c.o.
 27.  Węzeł cieplny ul. Waryńskiego,         do 30 czerwca 2018 roku
 Wykonanie trzech węzłów z których będą zasilane węzły mieszkaniowe-„logotermy”
 moc każdego węzła: 50 kW na potrzeby c.o. 24/47 kW, na potrzeby c.w.u.
 28.  Węzeł cieplny ul. Franciszkańska 11   do 30 lipca 2018 roku
  moc węzła - 28 kW, na potrzeby c.o.
 29. Węzeł cieplny ul. Parkowa                  do 15 sierpnia 2018 roku
 moc węzła - 400 kW na potrzeby c.o.
  moc węzła – 48/105 kW na potrzeby c.w.u.
 30. Węzeł cieplny ul. Franciszkańska 13    do 30 lipca 2018 roku
 moc węzła - 6 kW na potrzeby c.o.
 31. Węzeł cieplny ul. 1 maja 23                do 31 sierpnia 2018 rokumoc węzła - 160 kW na potrzeby c.o.
 moc węzła – 16/40 kW na potrzeby c.w.u.
Węzły cieplne maja posiadać możliwość rozbudowy o moduł ciepłej wody i priorytet ciepłej wody użytkowej.
 
Oferta musi zawierać:
 1. Cenę ryczałtową netto i brutto łączną na całość zamówienia.
 2. Cenę ryczałtową netto i brutto na każdy węzeł oddzielnie.
 3. Cenę ryczałtową netto i brutto na zabudowę każdego węzła oddzielnie.
 Cena węzła ma uwzględniać: koszty budowy (montażu) węzła, koszty projektu technologiczno - instalacyjnego, koszty załadunku, transportu, rozładunku, ubezpieczenia oraz inne koszty niezbędne do realizacji dostawy.
 Cena zabudowy węzła cieplnego ma uwzględniać kompletne podłączenie instalacji wodnej (c.o. i c.w.u.- jeżeli dotyczy) do zabudowywanego węzła oraz podłączenie węzła do przyłącza ciepłowniczego wprowadzonego do pomieszczenia, w którym będzie zlokalizowany węzeł cieplny. 
 4. Schemat technologiczny węzła.
 5. Specyfikację materiałową dotyczącą zastosowanych urządzeń i elementów technicznych.
 6. Zadeklarowany termin płatności: minimum 30 dni.
 7. Zadeklarowany okres gwarancji: minimum 3 lata.
 8. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej deklaracji zgodności UE oraz certyfikatu wystawionego przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną, dotyczącego ww. kompaktowych węzłów cieplnych, potwierdzającego, iż spełniają one wymagania w zakresie wytwarzania zespołów urządzeń ciśnieniowych wg dyrektywy 97/23/WE.
 9. DTR zastosowanych urządzeń, zgodną z obowiązującymi przepisami, w przypadku zastosowania urządzeń równoważnych tj. o parametrach zbliżonych do parametrów technicznych i funkcjonalnych urządzeń zaproponowanych w załączniku nr 2.
 10. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
 
Wykonawca węzłów cieplnych przed złożeniem oferty zobowiązany jest do: przeprowadzenia wizji lokalnej pomieszczeń, w których będzie montował i podłączał węzeł (wymiennikowni) oraz uzyskania pisemnego zaświadczenia potwierdzającego odbycie wizji lokalnej.
 
Osoby upoważnione do uczestnictwa w wizjach lokalnych wymiennikowni ze strony Zamawiającego:
 Adrian Winiarczyk tel. 885 025 102
 Stanisław Barczyszyn tel. 603 193 697
 
Odbycie wizji lokalnej  jest niezbędne do prawidłowego  przygotowania oferty na zabudowę i podłączenie węzłów w wymiennikowni oraz takiego zaprojektowania konstrukcji węzła aby dopasować gabaryty węzłów, modułów, urządzeń do istniejących pomieszczeń; by wniesienie do pomieszczenia węzła nie wymagało wykonania prac wyburzeniowych w budynku.
 
Termin składania ofert do dnia 15 grudzień 2017 roku, godz. 13:00
 Ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie bądź
 za pośrednictwem poczty na adres: 58-100 Świdnica ul. Pogodna 1, w zamkniętej kopercie oznaczonej treścią: „Nie otwierać przed 15.12.2017 roku do godz. 13:30, - nr sprawy 62/TR/2017”.
 
Kryterium wyboru ofert: 100% najniższa cena.
 
Ofertę cenową w formie elektronicznej należy przesłać na adres: przetargi@mzec.swidnica.pl.
 Upoważnionymi do kontaktów z Dostawcami są:
 Mieczysław Nowosielski tel. (74) 852-40-41 wew. 233, 603 663 453.
 Mariusz Batorowicz tel. (74) 852-40-41 wew. 231, 603 193 757.
       
 
PYTANIA I ODPOWIEDZI:
 
 
 
 W zaproszeniu do złożenia oferty na wykonanie, dostawę i montaż kompaktowych węzłów cieplnych postępowanie numer sprawy: 62/TR/2017 wprowadzamy zmianę.
 W „wykazie węzłów cieplnych i terminy dostaw” dla pozycji: 21. Węzeł cieplny na ul. Równą 11   i pozycji 22 Węzeł cieplny na ul. Równą 11 wprowadza się zmianę polegającą na rezygnacji  z ciepłej wody użytkowej.
Dla w/w węzłów należy przedstawić ofertę:
 21. Węzeł cieplny na ul. Równą 11
 moc węzła 340 kW – c.o.
 22. Węzeł cieplny na ul. Równą 11
 moc węzła 80 kW – c.o.
Pozostałe warunki bez zmian.W zaproszeniu do złożenia oferty na wykonanie, dostawę i montaż kompaktowych węzłów cieplnych postępowanie numer sprawy: 62/TR/2017 wprowadzamy zmianę.
 W „wykazie węzłów cieplnych i terminy dostaw” dla pozycji: 21. Węzeł cieplny na ul. Równą 11   i pozycji 22 Węzeł cieplny na ul. Równą 11 wprowadza się zmianę polegającą na rezygnacji  z ciepłej wody użytkowej.
Dla w/w węzłów należy przedstawić ofertę:
 21. Węzeł cieplny na ul. Równą 11
 moc węzła 340 kW – c.o.
 22. Węzeł cieplny na ul. Równą 11
 moc węzła 80 kW – c.o.
Pozostałe warunki bez zmian.
  

 
Zmiany treści ogłoszenia:
 
W zaproszeniu do złożenia oferty na wykonanie, dostawę i montaż kompaktowych węzłów cieplnych postępowanie numer sprawy: 62/TR/2017 wprowadzamy zmiany :.
1. W „wykazie węzłów cieplnych i terminy dostaw” dla pozycji: „27. Węzeł cieplny na ul. Waryńskiego Wykonanie trzech węzłów z których będą zasilane węzły mieszkaniowe – logotermy „ wprowadza się zmianę polegającą na dodatkowym warunku „wymagane jest zastosowanie zbiornika buforowego oraz pompy ładującej zbiornik w węźle cieplnym „.
  Zgodnie z wytycznymi MAIBES.
 2. Węzły cieplne o mocy poniżej 30kW mogą być wykonane w wersji wiszącej (uproszczonej).
3. Pozostałe warunki bez zmian.
  
 
 Pytania i odpowiedzi:
W związku z  otrzymaniem w dniu 12 12.2017 roku n/w pytań do postepowania numer 62/TR/2017 dotyczącego „Wykonania, dostawy i montażu kompaktowych węzłów cieplnych”, niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi: 
 Pytanie
 1. Czy w węzłach cieplnych można zastosować regulator RVD140/109-C?
 Odpowiedz:  NIE
Pytanie
 2. Czy w węzłach cieplnych wiszących do 30kW można zastosować filtry zamiast filtroodmulników?
 Odpowiedz: TAK
Pytanie
 3. Czy w węzłach cieplnych wiszących do 30kW można zastosować termomanometry zamiast termometrów i manometrów?
 Odpowiedz: TAK
Pytanie
 4. Czy w węzłach cieplnych wiszących do 30kW można zastosować zawory gwintowane po stronie sieciowej zamiast zaworów kołnierzowych?
 Odpowiedz: TAK
Pytanie
 5. Czy w węzłach cieplnych wiszących do 30kW należy wyposażyć w obudowę?
 Odpowiedz: TAK
Pytanie
 6. Czy w węzłach cieplnych należy zastosować układ uzupełniania zładu w oparciu o elektrozawór z przetwornikiem ciśnienia czy można zastosować zwykły zawór napełniający 2128  produkcji SYR?
 Odpowiedz: TAK
Pytanie
 7. Czy w obiegu centralnego ogrzewania należy stosować siłownie ze sprężyną zwrotna oraz termostat bezpieczeństwa?
 Odpowiedz: NIE
Pytanie
 8. Czy w węzłach cieplnych można zastosować wymienniki ciepła firmy GEA Kelvion?
 Odpowiedz: NIE

 Odpowiedzi udzielił: Mieczysław Nowosielski
  
 

 


Załączniki: Rozmiar:
1.829 MB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-11-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-11-09
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-13 09:07

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj