logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badań środowiska pracy (numer postepowania: 68/TR/2017)

 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie badań środowiska pracy wraz z ich interpretacją na stanowiskach MZEC w Świdnicy Sp. z o. o.

 
Rodzaj usługi:
 1. Pomiar zapylenia (5 stanowisk):
 • pył całkowity (zł/stanowisko),
 • pył respirabilny (zł/stanowisko),
 • krzemionka (zł/stanowisko).
 2. Pomiar czynników szkodliwych (4 stanowiska):
 • tlenek węgla (zł/seria pomiarowa),
 • tlenki azotu (zł/seria pomiarowa),
 • dwutlenek siarki (zł/seria pomiarowa),
 • tlenki żelaza (zł/seria pomiarowa),
 • mangan (zł/seria pomiarowa).
 3. Pomiar hałasu (17 stanowisk) i wibracji (drgania ogólne 10 stanowisk, miejscowe: 3 stanowiska):
 • hałas (zł/stanowisko),
 • widmo oktawowe dźwięku (zł/stanowisko),
 • dobór ochronników słuchu (zł/stanowisko),
 • pomiary wibracji ( zł/stanowisko),
 • pomieszczenia w których występuje wibracja ( zł sztuka),
 • pomieszczenia przyległe, gdzie występuje wibracja ( zł sztuka).
 Termin wykonania kompletnych badań: najpóźniej do dnia 20.12.2017 r.
 
Oferta powinna zawierać:
 1) koszt całości usługi netto i brutto oraz ceny jednostkowe za poszczególne badania;                                                   
 2) warunki płatności (termin płatności za wykonane usługi nie krótszy niż 21 dni od daty otrzymania faktury);                                                                                                                                  
3) termin związania ofertą min. 30dni; 
4) wymagane dokumenty:
 - do oferty należy załączyć certyfikat oraz dokument legalizacji urządzenia, które będzie wykorzystane do badania
- do oferty należy załączyć akredytacje na przeprowadzenie wszystkich  w/w pomiarów.
 
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 06.12.2017 r. godz. 08.00 w siedzibie Zamawiającego przy   ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty, w zamkniętych kopertach oznaczonych treścią                                „Postępowanie numer: 68/TR/2017”, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.
  Dodatkowe informacje:
 1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium: najniższa cena 100%
 2.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.mzec.swidnica.pl
6. Dodatkowych informacji udziela:
 -  Bogumiła Kondrat tel. 74 852-40-41 wew. 203,  email: kondrat@mzec.swidnica.pl
 - w sprawach formalnych - Katarzyna Cyrklewicz tel. (74) 852-40-41 wew. 233, email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl       
 

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-11-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-11-29
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-29 12:27

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj