logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na ochronę mienia (numer sprawy 69/TR/2017)

 

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na ochronę mienia – terenu i obiektów MZEC Świdnicy Sp. z o.o. przy ul. Pogodnej 1, 58-100 Świdnica, w następującym zakresie przedmiotowym:

 1) Całodobowy monitoring wizyjny terenu MZEC:
 - w dni wolne od pracy (sobota, niedziela, święta)
 - oraz w godzinach nocnych (od 22:00 do 06:00 ) we wszystkie dni tygodnia.
  Do monitoringu używany będzie system będący własnością Zamawiającego.
 2) Jednokrotny w ciągu zmiany obchód terenu.
 - w dni wolne od pracy (sobota, niedziela, święta) pomiędzy godzinami:  I zmiana - 06:00-14:00; II zmiana 14:00-22:00; III zmiana 22:00-06:00,
 - oraz w pozostałe dni tygodnia od poniedziałku do piątku na III zmianie 22:00-06:00.

  I. Uwagi dodatkowe:
 1) Nadzór nad ruchem kołowym i pieszym przez bramę oraz furtkę wejściową w godzinach objętych usługą będą sprawowali pracownicy Zamawiającego.
 2) Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia.
 3) Dodatkowo Oferent, w przypadku stwierdzenia podczas wizji lokalnej  niedostatecznego zabezpieczenia monitoringiem terenu objętego przedmiotem postępowania, powinien określić w swojej ofercie szacowany koszt ewentualnego montażu monitoringu uzupełniającego, tj.  dodatkowych kamer wizyjnych, ich ilość   i parametry techniczne.
 4) Oferent zobowiązany będzie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, pozyskanych na etapie postępowania,  które mają wpływ na stan bezpieczeństwa mienia Zamawiającego.

 II.  W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy przedstawią:

 1. Aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wypisie z ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, że profil działalności odpowiada przedmiotowi zamówienia.
 2. Posiadają aktualną koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z Ustawą o ochronie osób i mienia - kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy .
 3. Przedstawią  informację o wykonaniu co najmniej trzech zamówień (w ciągu ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy Wykonawca rozpoczął działalność później, od momentu jej rozpoczęcia)                o porównywalnym z określonym w niniejszym postępowaniu charakterze wraz z podaniem ich wartości (nie mniejszej niż 40.000,00 zł każda), przedmiotu, dat wykonania, odbiorców (konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających, iż zamówienia zostały wykonane należycie np. referencje, poświadczenia - ich brak skutkuje odrzuceniem oferty). Poświadczenia w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed  terminem składania ofert).
 4. Aktualne ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ochrony mienia,. Minimalna wartość polisy 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100) - kopia dokumentu potwierdzona przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Oferenta. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania ważności w/w polisy przez cały okres trwania umowy.
 
III. Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę netto i brutto za całość usług, w tym wyszczególnienie cen jednostkowych za:
 1) całodobowy monitoring wizyjny terenu MZEC;
 2)  obchód terenu;
 3) koszt 1 przyjazdu grupy interwencyjnej na sygnał alarmowy.
2. Organizacja reakcji grupy interwencyjnej od momentu uruchomienia się sygnału alarmowego lub powiadomienia przez pracownika dozoru do momentu przyjazdu na miejsce generujące alarm ( podana w minutach).
 3. Warunki płatności (termin płatności za wykonane usługi nie krótszy niż 21 dni od daty otrzymania faktury); 
 4. Termin związania ofertą (min. 30 dni).
 5. Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia i dokumenty określone w pkt. II zapytania ofertowego.
 6. Informację o szacowanym koszcie ewentualnego montażu monitoringu uzupełniającego,                  tj.  dodatkowych kamer wizyjnych, ich ilości i wskazanie minimalnych parametrów technicznych.
 
IV. Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 19.12.2017 r. godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, w sekretariacie osobiście bądź  za pośrednictwem poczty w kopertach z oznaczonych treścią „Postępowanie numer sprawy: 69/TR/2017” lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.

 Wykonawca, wygrywający przetarg, zobowiązany będzie do zawarcia umowy na okres 12 miesięcy z możliwością jej przedłużenia o kolejny okres 12 miesięcy - w przypadku należytego wykonywania usługi.
 Wykonawca zobowiązany będzie w okresie obowiązywania umowy do świadczenia usług po cenach przedstawionych w ofercie.

 V. Dodatkowe informacje:
 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.mzec.swidnica.pl
 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 6. Jeżeli oferta będzie zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być one zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnice przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.
 7. Informacje dotyczące podwykonawców:
 Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania zamówienia lub jego części podwykonawcom.
 8. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert (po spełnieniu wymogów formalnych) na podstawie następujących kryteriów:
 - 80% - najniższa cena,
  - 20% - organizacja reakcji grupy interwencyjnej od momentu uruchomienia się sygnału alarmowego do momentu przyjazdu na miejsce generujące alarm.
 
Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
 
1) kryterium „Cena”: znaczenie kryterium - 80 %;
              Oferty, które nie podlegają odrzuceniu z postępowania zostaną ocenione wg wzoru:
                  C= CN/CB x 80 pkt;
  gdzie:
   C - ilość punktów w kryterium cena,
    CN - cena najniższa, CB - cena badana

 
2) kryterium „Organizacja reakcji grupy interwencyjnej”: znaczenie kryterium: 20%
      Oferty nie podlegające odrzuceniu w zakresie kryterium organizacja  (O):
- 0 pkt – otrzyma Wykonawca który zaoferuje czas reakcji i dojazdu grupy  interwencyjnej  od   9 i więcej minut;
  - 10 pkt – otrzyma Wykonawca który zaoferuje czas reakcji i dojazdu grupy  interwencyjnej od   6 do 8 minut;
  - 20 pkt – otrzyma Wykonawca który zaoferuje czas reakcji i dojazdu grupy   interwencyjnej do   5 minut; 
 
Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Oferentów, którego oferta uzyska
 w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:
 Ocena oferty= C + O
 Gdzie:
 C    - liczba punktów za kryterium: cena brutto oferty
 O    - liczba punktów za kryterium :organizacja reakcji grupy interwencyjnej
9. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w treści postępowania i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu   o podane kryteria oceny ofert.
 
Dodatkowych informacji dotyczących realizacji zamówienia udzieli Państwu:                                               
- w przedmiocie zakresu zamówienia:
 1) Bogumiła Kondrat   tel. 74 852-40-41 wew. 203, , email: kondrat@mzec.swidnica.pl;
 2) Aleksander Łokić tel. 74 852-40-41 wew. 225, , email: lokic@mzec.swidnica.pl;
 - w sprawach formalnych: Katarzyna Cyrklewicz tel. (74) 852-40-41 wew. 233, email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl.

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-12-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-12-08
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-08 13:58

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj