logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na usługę wykonania cyklu przeglądowo naprawczego P-2 lokomotywy 401 Da (numer sprawy: 03/TR/2018)

    Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania:

dwóch przeglądów P-2 - cyklu przeglądowo naprawczego lokomotywy 401 Da, zgodnie  z przepisami MT,DTR i Dokumentacją Systemu Utrzymania naszej lokomotywy;
 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
 1) pierwszy przegląd: 20-28.02.2018 r.;
 2) drugi  przegląd 20-30.08.2018 r.
 
Oferta powinna zawierać:
1) cenę  ryczałtową netto i brutto;
 2)  warunki płatności (termin płatności za wykonane usługi nie krótszy niż 21 dni od daty otrzymania faktury)
 3) termin związania ofertą min. 30 dni; 
 4) warunki i okres gwarancji: min. 1 rok na wykonane usługi.           
 5) Referencje, poświadczenia: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali   co najmniej 3 podobne zamówienia –   i przedstawią dokumenty potwierdzające, że zamówienia te  zostały wykonane w sposób należyty (referencje, poświadczenia).
 Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 23.01.2018 r.  godz. 09.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy w sekretariacie osobiście bądź  za pośrednictwem poczty, w kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie numer: 03/TR/2018”,  lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.
 
Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 100% najniższa cena.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
6. Zapytanie ofertowe wraz z częściową dokumentacją  DSU, zamieszczone jest na naszej  na stronie internetowej: www.mzec.swidnica.pl   
Kompletna dokumentacja DSU zostanie udostępniona Oferentowi na jego wniosek złożony na n/w adresy emaliowe.    
7. Dodatkowych informacji udzielą Państwu:                                                                                   
- Pan Marek Foltyn – w sprawach merytorycznych - tel. (074) 852-40-41 wew. 209, tel.   kom. 603 193 721, e-mail:foltyn@mzec.swidnica.pl 
- Katarzyna Cyrklewicz – w sprawach formalnych -  tel. (74) 852-40-41 wew. 233, email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl
       
 
 
 

Załączniki: Rozmiar:
965.126 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-01-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-12
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-12 14:27

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj