logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawy i montaż kompaktowych węzłów cieplnych wraz z projektem technologiczno- instalacyjnym, (numer sprawy: 02 /TR/2018). PYTANIA I ODPOWIEDZI

 PYTANIA I ODPOWIEDZI:

W związku z  otrzymaniem w dniu 22 i 23 stycznia 2018  roku n/w pytań do postepowania numer 02/TR/2018 dotyczącego „Wykonania, dostawy i montażu kompaktowych węzłów cieplnych”, niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi: 
 1) „czy w obiegu centralnego ogrzewania należy stosować siłownik ze sprężyną zwrotną oraz termostat bezpieczeństwa?” 
        Odp. NIE.
 2) „czy w węzłach cieplnych na przewodzie uzupełniania można zastosować zawór napełniający SYR2128 produkcji SYR (zamiast elektrozaworu)?”
        Odp. TAK.
 3) „czy węzeł o mocy Qco=10 kW można wykonać w wersji uproszczonej (w załączeniu proponowany schemat)?”
        Odp. TAK.
 4) „czy w węźle o mocy Qco=10 kW można zastosować filtry zamiast filtroodmulników?”
         Odp.  TAK.
 5) „czy węzeł o mocy Qco=10 kW należy wyposażyć w obudowę?”
         Odp.  TAK.
 6) W nawiązaniu do zaproszenia do udziału w postępowaniu 02/TR/2018 proszę o informację czy moc cwu 20kW (ul. Folwarczna 2, ul. rynek 10A), 28kW (ul. Puławskiego 42-44-46) to moc średnia czy maksymalna godzinowa?
 Odp. MOC ŚREDNIA.
7) W związku z planowanym przystąpieniem do postepowania pn. „Wykonanie, dostawa i montaż kompaktowych węzłów cieplnych wraz z projektem technologiczno – instalacyjnym”, a także ze względu na zwiększony zakres przedmiotu zamówienia, niniejszym zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 29.01.2018 r.”
 Odp. TAK, godzina składania i otwarcia ofert bez zmian.
 
 
TREŚĆ OGŁOSZENIA:
 
 
Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie i dostawę kompaktowych węzłów cieplnych oraz zabudowę dostarczonych węzłów w wskazanych pomieszczeniach, wraz z projektem technologiczno-instalacyjnym zgodnie z n/w wykazem:
 
Wykaz węzłów cieplnych i termin dostawy:

 1. Węzeł cieplny (ul. Folwarczna 2 - szkoła)      do 10.08.2018 roku
 o moc węzła - 170 kW, na potrzeby c.o. i 20 kW na potrzeby c.w.u.
 2. Węzeł cieplny (ul. 1 Maja – Forteczna „Bunkier”)     do 06.08.2018 roku
 o moc węzła - 10 kW, na potrzeby c.o.
 3. Węzeł cieplny (ul. Pułaskiego 23)       do 10.08.2018 roku
 o moc węzła – 70 kW na potrzeby c.o.
 4. Węzeł cieplny (ul. Pułaskiego 42-44-46)      do 10.08.2018 roku
 o moc węzła – 120 kW na potrzeby c.o.  i 28 kW na potrzeby c.w.u.
5. Węzeł cieplny (ul. Rynek 10A)                    do 30.04.2018 roku
 o moc węzła – 40 kW na potrzeby c.o.  i 20 kW na potrzeby c.w.u.
Węzły cieplne maja posiadać możliwość rozbudowy o moduł ciepłej wody i priorytet ciepłej wody użytkowej.
 Oferta musi zawierać:
 1. Cenę ryczałtową netto i brutto łączną na całość zamówienia.
 2. Cenę ryczałtową netto i brutto na każdy węzeł oddzielnie.
 3. Cenę ryczałtową netto i brutto na zabudowę każdego węzła oddzielnie.
 Cena węzła ma uwzględniać: koszty budowy (montażu) węzła, koszty projektu technologiczno - instalacyjnego, koszty załadunku, transportu, rozładunku, ubezpieczenia oraz inne koszty niezbędne do realizacji dostawy.
 Cena zabudowy węzła cieplnego ma uwzględniać kompletne podłączenie instalacji wodnej (c.o.   i c.w.u.- jeżeli dotyczy) do zabudowywanego węzła oraz podłączenie węzła do przyłącza ciepłowniczego wprowadzonego do pomieszczenia, w którym będzie zlokalizowany węzeł cieplny.
 4. Schemat technologiczny węzła.
 5. Specyfikację materiałową dotyczącą zastosowanych urządzeń i elementów technicznych.
 6. Zadeklarowany termin płatności: minimum 30 dni.
 7. Zadeklarowany okres gwarancji: minimum 3 lata.
 8. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej deklaracji zgodności UE oraz certyfikatu wystawionego przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną, dotyczącego ww. kompaktowych węzłów cieplnych, potwierdzającego, iż spełniają one wymagania w zakresie projektowania, wytwarzania oraz oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych lub zespołów wg dyrektywy 2014/68/UE.
 9. DTR zastosowanych urządzeń, zgodną z obowiązującymi przepisami, w przypadku zastosowania urządzeń równoważnych tj. o parametrach zbliżonych do parametrów technicznych i funkcjonalnych urządzeń zaproponowanych w załączniku nr 2.
 10. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
 
Wykonawca węzłów cieplnych przed złożeniem oferty zobowiązany jest do: przeprowadzenia wizji lokalnej pomieszczeń, w których będzie montował i podłączał węzeł (wymiennikowni) oraz uzyskania pisemnego zaświadczenia potwierdzającego odbycie wizji lokalnej.
Osoby upoważnione do uczestnictwa w wizjach lokalnych wymiennikowni ze strony Zamawiającego:
 Stanisław Barczyszyn tel. 885 025 102,
 Adrian Winiarczyk tel. 603 193 697
 Odbycie wizji lokalnej jest  podyktowane koniecznością przygotowania oferty na zabudowę i podłączenie węzłów  w wymiennikowni oraz takiego zaprojektowania konstrukcji węzła aby dopasować gabaryty węzłów, modułów, urządzeń do istniejących pomieszczeń; i aby jego wniesienie do pomieszczenia węzła nie wymagało wykonania prac wyburzeniowych w budynku, do którego węzeł jest przewidziany; i aby umożliwić podłączenie węzła do instalacji wewnętrznej i do przyłącza ciepłowniczego.
 
Kryterium wyboru ofert: 100% najniższa cena.
 
Termin składania ofert do dnia 26 stycznia 2018 roku, godz. 11.00
 Ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie bądź
 za pośrednictwem poczty na adres: 58-100 Świdnica ul. Pogodna 1, w zamkniętej kopercie oznaczonej treścią: „Nie otwierać przed 26.01.2018 roku do godz. 12:00, - nr sprawy 02/TR/2018”.
 Ofertę cenową w formie elektronicznej należy przesłać na adres: przetargi@mzec.swidnica.pl.
 Upoważnionymi do kontaktów z Dostawcami są:
 Mieczysław Nowosielski tel. (74) 852-40-41 wew. 233, 603 663 453.
 Mariusz Batorowicz tel. (74) 852-40-41 wew. 231, 603 193 757.
 
Parametry techniczne pracy węzłów
 • temperatura wody sieciowej – w sezonie grzewczym 130/70 0C; w okresie letnim 70/42 0C
 • ciśnienie wody sieciowej w źródle ciepła=0,8/0,4 MPa,
 • ciśnienie dyspozycyjne w miejscu podłączenia węzła=0,2-0,35 MPa,
 • temperatura wody w instalacji c.o. – 90/70 0C,
 • temperatura wody użytkowej w punktach odbioru – 55 0C,
 • układ zasilania elektrycznego 1-fazowy.
 Dostawa węzłów ma być wykonana do siedziby MZEC lub bezpośrednio do wymiennikowni.

 
Specyfikacja techniczna węzłów
 W węźle należy zastosować:
 1. wymienniki płytowe (dla c.w.u. powinny być lutowane materiałem nierdzewnym, warunkowo dopuszczone jest lutowanie miedzią), spadek ciśnienia <20 kPa,
 2. automatykę pogodową (Siemens, Danfoss, Samson), układ regulacji musi składać się z regulatora mikroprocesorowego, kompletu czujników temperatury, zaworów regulacyjnych z siłownikiem i termostatów zabezpieczających c.w.u. oraz umożliwiać zastosowanie priorytetu ciepłej wody użytkowej, regulator powinien być zamontowany w rozdzielnicy.
 3.  regulator (klucz) musi zapewnić komunikację z systemem telemetrii firmy Vector,
 4. liczniki ciepła (główny i podlicznik dla c.o. w węzłach dwufunkcyjnych) - wstawka pod przetwornik Ultraflow (Kamstrup), umożliwiająca montaż poprzez półśrubunki wkręcane (nie dotyczy liczników z przyłączami kołnierzowymi)
 5. regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu (preferowany regulator różnicy ciśnień i przepływu) bezpośredniego działania z regulowaną wartością zadaną, PN 25,
 6. naczynie wzbiorcze przeponowe,
 7. filtroodmulacz magnetyczny po stronie wysokich parametrów, filtr siatkowy z złączem gwintowany po stronie niskich parametrów c.o.
 8. zawory odcinające po stronie wysokich parametrów – zawory kulowe kołnierzowe,
 9. pompy elektroniczne (Grundfoss, Wilo, LFP),
 10. izolację ciepłochronną,
 11. szafkę sterującą, zabudowaną na konstrukcji węzła,
 12. zawory bezpieczeństwa,
 13. ochronę różnicowo-prądową,
 14. ochronę przepięciową,
 15. konstrukcja węzła kompaktowa.

 
Projekt technologiczno-instalacyjny węzła musi zawierać między innymi:
 1. dokumentację techniczną obejmującą:
 • obliczenia i rysunki niezbędne dla UDT, w wersji elektronicznej i papierowej 3 kompletów (wersja elektroniczna powinna być edytowalna [.doc i .dwg] oraz dodatkowo zapisana w wersji pdf,
 • niezbędne wyliczenia i obliczenia parametrów urządzeń, które zostaną zamontowane w projektowanym węźle,
 • model węza 3D z wymiarami (z podziałem na moduły – w przypadku budowy modułowej),
 • opis urządzeń, które zostaną zamontowane w węźle oraz karty katalogowe urządzeń,
 • rzut poziomy pomieszczenia węzła z zaznaczeniem rozmieszczenia podstawowych obiektów,
 2. dokumentację technologiczną – obejmującą układ technologiczny węzła oraz dobór urządzeń takich jak: wymienniki, zawory bezpieczeństwa, naczynie wzbiorcze, pompy,
 3. dokumentację instalacyjną – schematy instalacji obejmujące połączenia węzła hydraulicznie po stronie wysokich i niskich parametrów oraz zasilenie elektryczne węzła, schemat elektryczny węzła, itp.
 4. instrukcje eksploatacji,
 5. wymagane i zgodne z obowiązującymi przepisami: dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje zgodności - dla stosowanych urządzeń i instalacji,
 6. specyfikację techniczną zaproponowanego węzła (schemat + zestawienie zastosowanych materiałów
 i urządzeń),
 7. kartę gwarancyjną na dostarczony węzeł.
 Obliczenia i dobór urządzeń węzła winny być wykonane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane.
 
Szczegółowe wytyczne do budowy węzłów oraz szczegółowa specyfikacja materiałowa opisane są w Załącznikach:
 Załącznik nr 1 „Wytyczne budowy kompaktowego węzła cieplne”,
 Załącznik nr 2 „Wykaz dopuszczalnych urządzeń do stosowania w węzłach cieplnych i module przyłączeniowym”.
 
              
   Załącznik nr 1 
 Wytyczne budowy kompaktowego węzła cieplnego.
 I.  Budowa ramy węzła.
 1. Wykonanie modułowe wielkość jednego modułu max długość 1,2 m
 2. Wielokrotność modułów łączona z sobą za pomocą połączeń śrubowych.
 3. Łatwy demontaż i rozłączność z jednoczesnym zagwarantowaniem stabilności urządzeń.
 4. Możliwość transportu wózkiem widłowym lub paletowym.
 5. Regulowane stopy konstrukcji ramy do wypoziomowania modułów.
 6. Ramę węzła wykonać, jako zespoloną i spełniającą wymagania bezpieczeństwa konstrukcji.
 7. Urządzenia i rurociągi w węźle kompaktowym powinny być zamontowane i umocowane do ramy węzła tak, aby nie przenosiły drgania na instalacje.
 8. Konstrukcja nośna węzła kompaktowego powinna być tak skonstruowana, aby przy zdemontowaniu poszczególnych elementów nie została naruszona stabilność pozostałych urządzeń i rurociągów; elementy technologiczne (urządzenia, armatura i rurociągi) nie mogą pełnić funkcji elementów wsporczych,
 9. Wymiennik o wadze ponad 15 kg wyposażyć w oddzielną podstawę.
 10. Elementy węzła muszą zostać pomalowane farbą antykorozyjną i emalią odporną na temperaturę 150C. Malowanie powinno obejmować całość powierzchni konstrukcji i rurociągów oraz kształtek.
 11. W węźle należy zastosować manometry o średnicy tarczy 80 mm i klasie<1,6. Należy zastosować oddzielny manometr dla każdego punktu pomiarowego.
 II.  Urządzenia.
 1. Rurociągi przyłączeniowe pomp lub kolektorów zestawów pompowych mocować do konstrukcji uchwytami elastycznymi.
 2. Wymienniki ciepła należy dobrać z uwzględnieniem wyliczonych przepływów oporów przez króćce. Zachować spadki ciśnień do 20 kPa. Wymienniki dla ciepłej wody użytkowej powinny być lutowane materiałem nierdzewnym lub miedzią.
 3. Pompa cyrkulacyjna c.w.u. z własną trzystopniową regulacją prędkości obrotowej.
 4. Pompy obiegowe - elektroniczne pompy z własną płynną i automatyczną regulacją ciśnienia.
 5. Rurociągi wysokiej strony na zasilania przed odmulaczem i na powrocie - wyposażyć w dodatkowe przyłącza do pomiaru ciśnienia z zaworem M20x1,5. Rurociągi na wyjściu po niskiej stronie wyposażyć
 w króćce umożliwiające podłączenie przetworników ciśnienia.
 III. Instalacja elektryczna węzła.
 1. W projekcie przewidzieć numerację wszystkich potencjałów (oznaczniki na przewodach) oraz listew zaciskowych i urządzeń.
 2. Rozdzielić na listwach obwody elektryczne siłowe, sterownicze i pomiarowe.
 3. Rozdzielnicę wykonać zgodnie z projektem, schemat powykonawczy umieścić wewnątrz rozdzielnicy wraz z instrukcją obsługi rozdzielnicy oraz instrukcją fabryczną dołączoną do regulatora.
 4. Podłączać jeden przewód pod jeden zacisk.
 5. Rozdzielnicę montować na konstrukcji węzła w sposób trwały, na sztywno z zachowaniem swobodnego dostęp do wnętrza.
 6. Rozdzielnicę montować w miejscu niestwarzającym zagrożenia poparzeniem dla obsługi.
 7. Rozdzielnica elektryczna powinna posiadać obudowę klasy IP 65 i być wyposażona między innymi
 w zabezpieczenia: zwarciowe, różnicowo-prądowe (ΔIn=30mA), przepięciowe, łączniki pracy pomp, wyłącznik rozdzielnicy. Rozdzielnia ma być wyposażona w dodatkowy obwód umożliwiający zasilenie systemu telemetrii z zabezpieczeniem S301 B6.
 8. Przewody do urządzeń i rozdzielnicy wprowadzać przez dławiki przystosowane do mocowania osłon kablowych. Należy przewidzieć dodatkowy dławik w obudowie rozdzielni dla przewodu zasilającego telemetrie.
 9. Instalację elektryczną prowadzić po konstrukcji węzła w korytkach kablowych lub rurkach osłonowych. Stosować rurkę osłonową giętką typu Peszel na podejściach do urządzeń i rozdzielnicy.
 10. Na każdym module węzła wykonać złącze uziemiające montowane na konstrukcji w celu sprowadzenia
 w jeden punkt i wyrównania potencjałów elektrycznych.
 11. Zamawiający dopuszcza dla „małych” węzłów np. wiszących, o moc<60 kW, po wcześniejszych uzgodnieniach, zastosowanie innych uproszczonych rozwiązań instalacji elektrycznej pod warunkiem, że spełniają stosowne przepisy i normy.
 IV. Zalecenia ogólne:
 1. Konstrukcja i urządzenia zastosowane w węźle muszą spełniać Unijne standardy jakościowe
 i bezpieczeństw.
  
 


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-01-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-18
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-23 14:51

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj