logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na dostawę 4 sztuk odżużlaczy (Znak postepowania: 04/TR/2018)

 

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę 4 sztuk odżużlaczy zgodnie z następującymi wymaganiami:
 1) Wanna odżużlacza:
 - grubość blachy 8 mm
 - koryto wyłożone blachami ślizgowymi z materiału trudnościeralnego np. 18 G2A
 - prowadnice górne z materiału trudnościeralnego np. 18G2A
 - króciec spustowy gwintowany z tyłu wanny
 - podstawa pod napęd (2x lewe i 2x prawe usytuowanie po stronie napędów)
 - lej zsypowy  żużla na taśmę
 - komora pływakowa ( bez zaworu  pływakowego)
 2) Wał przedni kompletny  z łożyskami  ślizgowymi (koła transportowe rozbierane, koło łańcuchowe z=26 z kołem bosym).
 3) Wał tylny kompletny (wał osadzony na łożyskach ślizgowych, koła prowadzące, prowadniki, śruby napinające).
 4) Taśma zgrzebłowa z łańcucha górniczego fi 8x 64 siedmioogniwowy (wpust utwardzony). Ślizgi dolne i górne przykręcane (wymienne).
Rysunek poglądowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego postepowania.
 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 21.04.2018 rok.
 
Oferta powinna zawierać:                                                                                                            1) cenę  ryczałtową netto i brutto;
 2)  warunki płatności (termin płatności za wykonane usługi nie krótszy niż 21 dni od daty otrzymania faktury);
 3) termin związania ofertą min. 30 dni; 
 4) warunki i okres gwarancji;      
 5) referencje, poświadczenia: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali   co najmniej 3 podobne zamówienia – i przedstawią dokumenty potwierdzające, że zamówienia te  zostały wykonane w sposób należyty (referencje, poświadczenia).
 Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 30.01.2018 r.  godz. 09.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy w sekretariacie osobiście bądź  za pośrednictwem poczty, w kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie numer: 04/TR/2018”,   lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.
 
Dodatkowe informacje:                                                                                                                1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 100% najniższa cena.           
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.                    
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.                    5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.                                                                                                                          
6. Zapytanie ofertowe zamieszczone jest na naszej  na stronie internetowej: www.mzec.swidnica.pl                                                                                             
7. Dodatkowych informacji udzielą Państwu:                                                                                   
- Pan Chrapkowicz Krzysztof – w sprawach merytorycznych - tel. 603-193-755 e-mail: chrapkowicz@mzec.swidnica.pl                                                                                                         - Aleksander Łokić – w sprawach merytorycznych -  tel. (74) 852-40-41 wew. 225, email: lokic@mzec.swidnica.pl                                                                                                                    - Katarzyna Cyrklewicz – w sprawach formalnych -  tel. (74) 852-40-41 wew. 233, email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl
      

Załączniki: Rozmiar:
1.093 MB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-01-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-23
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-23 14:54

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj