logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów preizolowanych (numer sprawy: 10/TR/2018). ZMIANY TREŚCI SIWZ.

 TREŚĆ WPROWADZONEJ ZMIANY DO SIWZ:

W Załączniku Specyfikacja materiałowa - str. 2 ostatni akapit - Zamawiający rezygnuje z wymogu dotyczącego złącz mufowych mówiącego o tym, że złącza  „muszą posiadać certyfikat z testów skrzyniowych na 1000 cykli”.

Wobec powyższego w Załączniku - Specyfikacja materiałowa str. 2 ostatni akapit - wykreśla się zapis:  „muszą posiadać certyfikat z testów skrzyniowych na 1000 cykli”.

    

  W związku ze zmianą projektu technicznego (zmiana trasy sieci), w dniu 28.02.2018 r., wprowadza się zmianę w treści SIWZ polegającą na zmianie załączników: nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do niniejszego zapytania.
 Jednocześnie ze względu na wprowadzone zmiany przedłuża się termin składania ofert do dnia
 16 marca 2018 roku do godz. 15.00
 Pozostałe warunki zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

     Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów preizolowanych do budowy sieci od trójnika T5 w kierunku ul. Wrocławskiej, ul. Wodnej, ul. Mieszka I oraz  ul. Równej w Świdnicy.
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i specyfikacja materiałowa stanowią załączniki do niniejszego zapytania (załączniki od 1 do 7 – opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 8  - specyfikacja materiałowa).
 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 14 dni od dnia otrzymania zlecenia/podpisania umowy.
 
Oferta powinna zawierać:                                                                                                                1) cenę jednostkową netto i brutto i cenę łączną oferty;
 2)  warunki płatności (termin płatności za wykonane usługi nie krótszy niż 21 dni od daty otrzymania faktury);
 3) termin związania ofertą min. 30 dni; 
 4) warunki i okres gwarancji;
 5) referencje, poświadczenia: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali   co najmniej 3 podobne zamówienia – i przedstawią dokumenty potwierdzające, że zamówienia te  zostały wykonane w sposób należyty (referencje, poświadczenia).
 Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 05.03.2018 r.  godz. 09.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy w sekretariacie osobiście bądź    za pośrednictwem poczty, w kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie numer: 10/TR/2018”,   lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.
 
Dodatkowe informacje:      
 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 100% najniższa cena.          
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (według asortymentu danego załącznika).                                                                                         
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.    
4. Zamawiający wymaga aby oferta zachowała opis i kolejność określonego w załącznikach przedmiotu zamówienia.                                                                                          
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.             
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.                                                                                                                        
7. Dodatkowych informacji udzielą Państwu:                                                                                
- Wojciech Karwacki– w sprawach merytorycznych - tel. (074) 852-40-41 wew. 231, email: karwacki@mzec.swidnica.pl                                                                                                           - Katarzyna Cyrklewicz – w sprawach formalnych -  tel. (74) 852-40-41 wew. 233, email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl
        
 


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-02-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-01 07:36

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj