logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyz technicznych kominów stalowych: (numer sprawy: 11/TR/2018)

  Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie ekspertyz technicznych kominów stalowych:

 1) znajdującego się przy kotłowni  w Marcinowicach przy ul. Staffa 1 - o wysokości 24,4 m, 
 2) znajdującego się przy kotłowni  w Pszennie  przy pl. Witosa 14 - o wysokości 29,9 m.

   
   Zakres prac do wykonania:
 1) ocena stanu technicznego konstrukcji komina,
 2) pomiary ultradźwiękowe grubości blach płaszcza komina,
 3) oględziny oraz badania makroskopowe elementów konstrukcyjnych oraz elementów osprzętu pomocniczego,
 4) ocena stanu połączeń śrubowych i spawanych,
 5) ocena stanu powłok zabezpieczających;
 6) wykonanie pomiarów geodezyjnych pionowości komina;
 7)  przegląd oraz pomiar instalacji odgromowej;
 8) dokumentacja fotograficzna stanu technicznego elementów komina,
 9) opracowanie oceny stanu technicznego z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi dotyczącymi warunków dalszej bezpiecznej eksploatacji  komina, określenie zakresu napraw, konserwacji, zalecenia eksploatacyjne.
 
Oferta powinna zawierać:                                                                                            
1) ofertę cenową netto i brutto;
 2)  warunki płatności – min. 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru;
 3)  termin wykonania prac najpóźniej do dnia 31.03.2018 roku;
 4)  termin ważności oferty - min. 30 dni.
 
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 06.03.2018 r.  godz. 09.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy w sekretariacie osobiście bądź    za pośrednictwem poczty, w kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie numer: 11/TR/2018”, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.
 
Dodatkowe informacje:      
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 100% najniższa cena.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Dodatkowych informacji udzielą Państwu:
- Marian Kozak – w sprawach merytorycznych - tel. (074) 852-40-41 wew. 231,  email: kozak@mzec.swidnica.pl
- Katarzyna Cyrklewicz – w sprawach formalnych -  tel. (74) 852-40-41 wew. 233,  email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl
       
 

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-02-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-22
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-22 13:43

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj