logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na dostawę 2 sztuk przepustnic trójmimośrodowych regulacyjnych z napędami (numer postepowania 15/TR/2018)

 

    Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę 2 sztuk przepustnic trójmimośrodowych regulacyjnych fi 100 z napędami,  zgodnie z następującymi wymaganiami:
 
1. Przepustnica trójmimośrodowa regulacyjna fi 100 – 2 szt.
 • PN 25
 • medium woda w sieci ciepłowniczej
 • max. temp. 1600C
 • przyłącze międzykołnierzowe
 • uszczelnienie metal-metal
 • trzpień napędowy oraz siedlisko muszą być wykonane ze stali odpornych na korozję
 • nie jest wymagana szczelność w obu kierunkach przepływającego czynnika.
 
2. Siłownik – 2 szt.:
 •  jednoobrotowy
 • napięcie zasilania 230 AC
 • temperatura pracy -25 ….+55 st C
 • analogowy sygnał zwrotny 4…20 mA
 • czas przestawiania 10-80 sek.
 • mechaniczny wskaźnik położenia
 • podwójne wyłączniki drogi oraz momentu
 • układ regulacji nastawy momentu
 • stopień ochrony IP 67/68
 • sterowanie ręczne
 • ograniczniki mechaniczne.
 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 15.04.2018 rok.
 
Oferta powinna zawierać:                                                                                      
1) cenę  ryczałtową netto i brutto;
 2)  warunki płatności – termin  21 dni od daty otrzymania faktury;
 3) termin związania ofertą  - min. 30 dni; 
 4) warunki i okres gwarancji -   minimum 36 miesięcy od daty dostawy armatury;
 5) referencje, poświadczenia: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali   co najmniej 3 podobne zamówienia  i przedstawią dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane w sposób należyty (referencje, poświadczenia);
 6)  deklarację zgodności CE;
 7) rysunek przekrojowy armatury z określeniem głównych wymiarów ze specyfikacją materiałową (z powołaniem na normy);
 8) rysunek profilu uszczelnienia i uszczelki;
 9) wymiary przyłączy z rurociągiem,
 10) gwarancję na minimum 36 miesięcy od daty dostawy armatury;
 11) instrukcję montażu przepustnicy (z momentami i kolejnością skręcania śrub);
 12) instrukcję montażu napędu z podaną wartością nastawy momentu;
 13) instrukcję eksploatacji armatury (przepustnica oraz napęd).
 
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 15.03.2018 r.  godz. 09.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty, w kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie numer: 15/TR/2018” lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.
 
Dodatkowe informacje:                                                                                                          
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 100% najniższa cena.  
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.  
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczone jest na naszej  na stronie internetowej: www.mzec.swidnica.pl
7. Dodatkowych informacji udzielą Państwu:                                                                                 
- Ścibior Gabriel – w sprawach merytorycznych - tel. 603-193-692    
- Grzegorz Gęsikowski – w sprawach merytorycznych -  tel. 603-193-761 tel. (74) 852-40-41 wew. 237, email: gesikowski@mzec.swidnica.pl                                                                                       - Katarzyna Cyrklewicz – w sprawach formalnych -  tel. (74) 852-40-41 wew. 233, email: cyrklewicz@mzec.swidnica.p
                                                                                                        

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-03-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-07
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-07 14:43

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj