logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów stanu technicznego żelbetowej płyty stropowej na głowicy komina H=105m w MZEC Świdnica (numer sprawy: 14/TR/2018)

 

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na usługę dwukrotnego wykonania przeglądów stanu technicznego żelbetowej płyty stropowej na głowicy komina H=105m w MZEC Świdnica.
  
 Opis komina, którego dotyczy usługa:
 Głowica komina w MZEC Świdnica zakończona jest płytą żelbetową, która składa się z warstwy betonu zbrojonego grubości 12cm, warstwy betonu niezbrojonego grubości 15cm oraz warstwy cegły klinkierowej grubości 6-7cm. Dodatkowo wierzchnia warstwa pokryta jest wyprofilowaną warstwą betonu o grubości 20-30mm. W płycie znajdują okrągłe otwory wylotowe – centralny, w którym zamontowany jest konfuzor o średnicy Φ1,85m oraz pięć, obecnie trwale zamkniętych, rozmieszczonych na obwodzie (rys. 1). Na rysunku nr 2 przestawiono fotografię płyty.
 

 

 Zakres prac do wykonania:
 Zgodnie z zaleceniami „Kompleksowej ekspertyzy technicznej dla określenia stanu technicznego konstrukcji komina H=105m w MZEC Świdnica wraz z opracowaniem koncepcji modernizacji komina   w celu ograniczenia wpływu agresywnych spalin na komin” przegląd stanu technicznego żelbetowej płyty stropowej na głowicy komina H=105m w MZEC Świdnica winien obejmować:
 1) Wizualny przegląd płyty wylotowej, sprawdzenie stanu powierzchni zewnętrznych trzonu komina
 2) Dokumentację fotograficzną stanu technicznego  płyty;
 3) Opracowanie oceny stanu technicznego z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi dotyczącymi warunków dalszej bezpiecznej eksploatacji komina.
 W przeglądzie wrześniowym należy dodatkowo:
 1) wykonać sprawdzenie stanu instalacji odgromowej i oświetleniowej;
 2) dokonać naprawy ewentualnych nieprawidłowości stanu instalacji odgromowej;
 3) dokonać oczyszczenia kloszy świateł przeszkodowych.
 
Termin wykonania przeglądów: przegląd powinien być wykonany dwa razy w roku:
 1) do 30 marca 2018 r.
 2) do 30 września 2018 r.
 
Oferta powinna zawierać:                                                                                             
1) ofertę cenową netto i brutto;
 2)  warunki płatności – min. 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru;
 3)  termin wykonania prac najpóźniej do dnia 31.03.2018 roku;
 4)  termin ważności oferty - min. 30 dni.
 
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 15.03.2018 r.  godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty, w kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie numer: 14/TR/2018”, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.

 
Dodatkowe informacje:      
 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 100% najniższa cena.               2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.    
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.                  5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
6. Dodatkowych informacji udzielą Państwu:                                                                                     - Wojciech Karwacki  – w sprawach merytorycznych - tel. (074) 852-40-41 wew. 231,  email: karwacki@mzec.swidnica.pl                                                                                                            - Katarzyna Cyrklewicz – w sprawach formalnych -  tel. (74) 852-40-41 wew. 233,  email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl
Konfuzor wylotowy w osi komina

Załączniki: Rozmiar:
4.588 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-03-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-07
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-09 13:24

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj