logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na dostawę 10 sztuk kolektorów słonecznych (numer sprawy: 20/TR/2018)

 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę 10 sztuk kolektorów słonecznych   cieczowych  PE2510, zgodnie z następującymi wymaganiami:

Kolektor słoneczny

PE2510

BUDOWA

 

Konstrukcja

rama aluminiowa

kolor obudowy:

czarny

przykrycie kolektora

hartowane szkło słoneczne

Izolacja kolektora (spód/bok) [mm]

zagęszczona wełna mineralna gr. 40/20 mm

rury przepływowe/zbiorcze absorbera:

Cu; 10 x śr.8 x 0,5 mm / 2 x śr22 x 1 mm

budowa absorbera

absorber miedziany pokryty powloką TiNOX

króćce zasilające:

śr.22 mm

powierzchnia czynna absorbera:

2,19 m²

długość/szerokość/wysokość:

2245/1060/86 mm

 

PARAMETRY PRACY

 

temperatura pracy:

60 ÷ 90°C

max. temp. spoczynkowa:

200°C

ciśnienie robocze:

2,5 bar

maksymalne ciśnienie robocze:

6 bar

przepływ czynnika roboczego:

56,5 ÷ 306,1 l/h

straty ciśnienia:

2,3 ÷ 33,8 mbar

współczynnik absorpcji:

0,95

współczynnik emisji:

0,05

sprawność ?o

76,3 %

czynnik roboczy

wodny roztwór glikolu propylenowego 50/50 (wagowo)

Montaż                                                   pionowy

Typ korektora słonecznego został określony ścisłe pod istniejącą u Zamawiającego konstrukcję do jego montażu.                                                                                                                                      

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 10.05.2018 r. 

Oferta powinna zawierać:                                                                                                           1) cenę  ryczałtową netto i brutto za kompletną dostawę;
 2)  warunki płatności – termin  21 dni od daty otrzymania faktury;
 3) termin związania ofertą  - min. 30 dni; 
 4) warunki i okres gwarancji -   minimum 10 lat;
 5) referencje, poświadczenia: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali co najmniej 3 podobne zamówienia i na żądanie Zamawiającego przedstawią dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane w sposób należyty (referencje, poświadczenia);
 6) szczegółową specyfikację techniczną kolektora i badania wydajności energetycznej.

Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 06.04.2018 r.  godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty, w kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie numer: 20/TR/2018” lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.

Dodatkowe informacje:

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 100% najniższa cena.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczone jest na naszej  na stronie internetowej: www.mzec.swidnica.pl    

7. Dodatkowych informacji udzielą Państwu: 

- Grzegorz Gęsikowski – w sprawach merytorycznych -  tel. 603-193-761tel. (74) 852-40-41 wew. 237, email: gesikowski@mzec.swidnica.pl

- Katarzyna Cyrklewicz – w sprawach formalnych -  tel. (74) 852-40-41 wew. 233, email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl

                                                                                         
  


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-03-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-27
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-27 13:08

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj