logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na dostawę 2 sztuk przepustnic śr. 600 wraz z kompletem uszczelek oraz śrub (numer sprawy: 19/TR/2018) ZMIANY TREŚCI SIWZ.

 

     Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę 2 sztuk przepustnic trójmimośrodowych kołnierzowych zaporowo śr. 600 wraz z kompletem uszczelek oraz śrub  i nakrętek – 2 kpl. + dodatkowo 4 szt. uszczelek,  zgodnie z następującymi wymaganiami:

 1) 2 sztuki: Przepustnica trójmimośrodowa kołnierzowa zaporowo śr.600 wraz z kompletem uszczelek oraz śrub i nakrętek – 2 kpl. + dodatkowo 4 szt. uszczelek:
 • PN 25
 • medium woda w sieci ciepłowniczej
 • max. temp. 1600C
 • przyłącze przystosowane do zastąpienia bez przeróbek zasuwy klinowej produkcji Starapanew śr.600 (w załączeniu karta katalogowa)
 • uszczelnienie metal-metal lub lamelowe metal grafit 
 • trzpień napędowy oraz siedlisko muszą być wykonane ze stali odpornych na korozję
 • obejście odciążające z zaworem i siłownikiem
 • konstrukcja przepustnicy gwarantuje możliwość wymiany uszczelki trzpienia w trakcie eksploatacji armatury, bez konieczności demontażu urządzenia z rurociągu
 • przepustnice mają być wyposażone w uchwyty montażowe lub inne elementy umożliwiające zamocowanie lin lub zawiesi do transportu pionowego i poziomego
 • klasa szczelności - A wg EN 12266-1, w obu kierunkach przepływu - potwierdzona certyfikatem.
2) 2 sztuki – Siłownik:
 •  jednoobrotowy
 • napięcie zasilania 400 AC
 • temperatura pracy -25 ….+55 st C
 • analogowy sygnał zwrotny 4…20 mA
 • czas przestawiania 40-80 sek.
 • mechaniczny wskaźnik położenia
 • podwójne wyłączniki drogi oraz momentu
 • układ regulacji nastawy momentu
 • stopień ochrony IP 67/68
 • sterowanie ręczne
 • ograniczniki mechaniczne.
 Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna na obiekcie celem zapoznania się  z zabudową istniejących zasuw. Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej należy załączyć do oferty.

 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 14 tygodni od dnia otrzymania zlecenia.
 
Oferta powinna zawierać:                                                                                             
1) cenę  ryczałtową netto i brutto;
 2)  warunki płatności – termin  21 dni od daty otrzymania faktury;
 3) termin związania ofertą  - min. 30 dni; 
 4) warunki i okres gwarancji -   minimum 36 miesięcy od daty dostawy armatury;
 5) referencje, poświadczenia: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali   co najmniej 3 podobne zamówienia  i przedstawią dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane w sposób należyty (referencje, poświadczenia);
 6)  deklarację zgodności CE;
 7) rysunek przekrojowy armatury z określeniem głównych wymiarów ze specyfikacją materiałową (z powołaniem na normy);
 8) rysunek profilu uszczelnienia i uszczelki;
 9) wymiary przyłączy z rurociągiem;
 10) gwarancję na minimum 36 miesięcy od daty dostawy armatury;
 11) instrukcję montażu przepustnicy (z momentami i kolejnością skręcania śrub);
 12) instrukcję montażu napędu z podaną wartością nastawy momentu;
 13) instrukcję eksploatacji armatury (przepustnica oraz napęd);
 14) Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.

 Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 06.04.2018 r.  11.04.2018 r. godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty, w kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie numer: 19/TR/2018” lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.

 
Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 100% najniższa cena.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczone jest na naszej  na stronie internetowej: www.mzec.swidnica.pl   7.Dodatkowych informacji udzielą Państwu:  - Aleksander Łokić – w sprawach merytorycznych - tel. 603-193 692 ; - Grzegorz Gęsikowski – w sprawach merytorycznych -  tel. 603-193-761 tel. (74) 852-40-41 wew. 237, email: gesikowski@mzec.swidnica.pl;   - Katarzyna Cyrklewicz – w sprawach formalnych -  tel. (74) 852-40-41 wew. 233, email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl

                                                                                             
 

Załączniki: Rozmiar:
197.085 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-03-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-27
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-05 12:58

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj