logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

zapytanie ofertowe na dostawę materiałów preizolowanych (numer sprawy: 24/TR/2018)

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę do MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. przy ul. Pogodnej 1, 58-100 Świdnica materiałów preizolowanych:

LP

ASORTYMENT

JM

ILOŚĆ

1

Rura preizolowana prosta z alarmem f 76/140 dł. 12 mb

szt.

4

2

Rura preizolowana prosta z alarmem f 76/140 dł. 6 mb

szt.

2

3

Kolano z alarmem długość ramion 1 m f 76/140 650

szt.

2

4

Złącze termokurczliwe f 76/140

szt.

8

5

Pierścień gumowy Dzp=140

szt.

2

6

Zakończenie izolacji - rękaw termokurczliwy f 76/140

szt.

4

7

Złączki alarmowe

szt.

20

8

Taśma ostrzegawcza

m

40

9

Poduszka kompensacyjna 1000 x 250 x 40

szt.

10

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 24.04.2018 rok.
  
Oferta powinna zawierać:                                                                                                           1) cenę  ryczałtową netto i brutto kompletnej dostawy i ceny jednostkowe za poszczególne materiały;
 2)  warunki płatności (termin płatności za wykonane usługi nie krótszy niż 21 dni od daty otrzymania faktury);
3) termin związania ofertą min. 30 dni; 
 4) warunki i okres gwarancji;      
 5) referencje, poświadczenia: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali   co najmniej 3 podobne zamówienia –  i na żądanie Zamawiającego przedstawią dokumenty potwierdzające, że zamówienia te  zostały wykonane w sposób należyty (referencje, poświadczenia).
 
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 06.04.2018 r.  godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty, w kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie numer: 24/TR/2018”,  lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.
 
Dodatkowe informacje:                                                                                                               1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 100% najniższa cena. 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.  
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.     
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczone jest na naszej  na stronie internetowej: www.mzec.swidnica.pl 
7. Dodatkowych informacji udzielą Państwu:                                                                                       - Pan Adrian Winiarczyk  – w sprawach merytorycznych - tel. 885-02-51-02 email:winiarczyk@mzec.swidnica.pl                                                               
-  Katarzyna Cyrklewicz – w sprawach formalnych -  tel. (74) 852-40-41 wew. 233, email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl
        
 

 


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-03-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-30
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-30 12:23

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj