logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na wykonanie przecisku pod kablami energetycznymi w pasie drogowym ul. Mieszka I w Świdnicy (numer sprawy: 26/TR/2018)

              
Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie przecisku rurami stalowymi  o średnicy DN250 i długości 2 x 11mb pod kablami energetycznymi w pasie drogowym ul. Mieszka I w Świdnicy, na głębokości ok. 2m, w celu umieszczenia w nich ciepłowniczych rur preizolowanych.
 
Szkic sytuacyjny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 
Zakres robót przedstawia się następująco:
 1. Wykonanie komory przeciskowej na terenie działki nr 1848.
 2. Wykonanie przecisku wraz z dostarczeniem rur DN250.
 3. Usunięcie gruntu z wnętrza rur.
 4. Prace porządkowe.
    
Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna miejsca wykonania prac, odbyta przy udziale Zamawiającego.
Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej należy załączyć do oferty.

 
Termin realizacji robót:
  Rozpoczęcie realizacji przewiduje się od dnia 24.04. 2018 roku.
  Zakończenie realizacji zadania nie później niż do dnia 04.05.2018 roku.
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie  wykonali  co najmniej 3 zamówienia podobnego rodzaju i wartości  i na żądanie Zamawiającego przedstawią dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane w sposób rzetelny i należyty (referencje, poświadczenia);
 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;
 4) dysponują osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;
 5) posiadają dobrą sytuację ekonomiczną i finansową.
  
Oferta powinna zawierać:                                                                                                           1) cenę  ryczałtową netto i brutto;
 2) warunki płatności (termin płatności nie krótszy niż 21 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru robót);
 3) termin związania ofertą min. 30 dni; 
 4) warunki i okres gwarancji: min.24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót;   
 5) oświadczenie:
 a)  o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,                    
 b) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Oferentów przedłożenia dokumentów potwierdzających treść złożonego oświadczenia.
6) Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.
 
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 19.04.2018 r.  godz. 08.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty, w kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie numer: 26/TR/2018”, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.

 
Dodatkowe informacje: 
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 100% najniższa cena.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
3. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.               
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.                   5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem zamieszczone jest na naszej  na stronie internetowej.   
7. Dodatkowych informacji udzielą Państwu: 
- Pan Piotr Wiatr  – w sprawach merytorycznych i wizji lokalnej - tel. (074) 852-40-41 wew. 216, tel.  kom. 603193722, e-mail: wiatr@mzec.swidnica.pl 
- Krzysztof Kaczor – w sprawach merytorycznych i wizji lokalnej - tel. 695 651 435;   
-Katarzyna Cyrklewicz – w sprawach formalnych -  tel. (74) 852-40-41 wew. 233, email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl

Załączniki: Rozmiar:
954.398 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-04-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-11
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-11 14:23

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj