logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na usługę wykonania przeglądów i konserwacji 35 sztuk klimatyzatorów (numer sprawy: 27/TR/2018)

 

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania przeglądów i konserwacji 35 sztuk klimatyzatorów (numer sprawy: 27/TR/2018), następującego typu:
Split YHCB-  3,5kW- 5kW - 7 szt. 
YORK HECB09 2,6 kW – 1 szt.
Gree Change  3,5 kW - 25 szt. 
Airwel 3,5 kW – 1 szt.
MSG- 12HRN2 – 3,5 kW 1 szt.
 
Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do kompleksowego  wykonania przeglądów i konserwacji klimatyzatorów w  budynkach MZEC  w Świdnicy Sp. z o.o. , w tym do przeprowadzenia następujących prac:
 1. Sprawdzenie automatyki.
 2. Sprawdzenie szczelności urządzenia i instalacji, przez które przepływa czynnik chłodniczy.
 3. Sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodniczego.
 4. Sprawdzenie parametrów niskiego i wysokiego ciśnienia obiegów chłodniczych.
 5. Sprawdzenie poziomu i stanu zużycia oleju w sprężarkach.
 6. Sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów, ew. przesmarowanie.
 7. Sprawdzenie kierunku obrotów wentylatorów.
 8. Sprawdzenie szczelności i drożności układu odprowadzenia skroplin – udrożnienie, czyszczenie tacy ociekowej oraz odpływu wraz z wykonaniem dezynfekcji za pomocą środków przeciwgrzybicznych.
 9. Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej.
 10. Pomiar poboru prądu uzwojeń sprężarek i wentylatorów.
 11. Uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach pracy (tryb chłodzenia, osuszania, wentylacji, grzania) oraz jej regulacja.
 12. Sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń sterowniczych (pilota).
 
Z  wykonanych czynności należy sporządzić Protokół Przeglądu Konserwacyjno-Serwisowego.
 
Termin realizacji prac: do dnia 27.04.2018 roku.
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie  wykonali  co najmniej 3 zamówienia podobnego rodzaju i wartości  i na żądanie Zamawiającego przedstawią dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane w sposób rzetelny i należyty (referencje, poświadczenia);
 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;
 4) dysponują osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;
 5) posiadają dobrą sytuację ekonomiczną i finansową.

 
Oferta powinna zawierać:                                                                                                               
1) cenę  ryczałtową netto i brutto łączną i jednostkową;
 2) warunki płatności (termin płatności nie krótszy niż 21 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru robót);
 3) termin związania ofertą min. 30 dni; 
 4) warunki i okres gwarancji: min.24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót;   
 5) oświadczenie o:
 -  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego   w niniejszym ogłoszeniu;
- o zapoznaniu się z warunkami przetargu  i braku zastrzeżeń do nich oraz o posiadaniu  koniecznych informacji niezbędnych do prawidłowego do przygotowania oferty.
 
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 20.04.2018 r.  godz. 08.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty, w kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie numer: 27/TR/2018”, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.
 
Dodatkowe informacje:  
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 100% najniższa cena.  
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
3. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.    
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  
6. Dodatkowych informacji udzielą Państwu: 
- Wojciech Karwacki -  w sprawach merytorycznych - tel. (074) 852-40-41 wew. 231,, e-mail: karwacki@mzec.swidnica.pl     
- Katarzyna Cyrklewicz – w sprawach formalnych -  tel. (74) 852-40-41 wew. 233, email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl
       
 
 

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-04-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-13
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-13 13:40

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj