logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na przegląd, legalizację i remont sprzętu ppoż. oraz pomiar wydajności hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych (numer sprawy: 27/TR/2018)

 

     Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie przeglądu, legalizacji   i remontu sprzętu p.poż. w MZEC w Świdnicy, zgodnie z poniższą specyfikacją:

 
1. Pomiar wydajności hydrantu wewnętrznego z opracowaniem dokumentacji (zbadanie ciśnienia statycznego i dynamicznego w zaworze hydrantowym, zbadaniu wydajności nominalnej, sprawdzeniu poprawności zamocowania i połączenia armatury wodnej z zaworem hydrantowym).

 2. Pomiar wydajności hydrantu zewnętrznego z opracowaniem dokumentacji (zbadanie ciśnienia statycznego i dynamicznego w zaworze hydrantowym, zbadaniu wydajności nominalnej, sprawdzeniu poprawności zamocowania i połączenia armatury wodnej z zaworem hydrantowym).
 
3. Przegląd i konserwacja gaśnic i agregatów.

 4. Remont gaśnicy proszkowej 1,0 kg.

 5. Remont gaśnicy proszkowej 2,0 kg.

 6. Remont gaśnicy proszkowej 4,0 kg.

 7. Remont gaśnicy proszkowej 6,0 kg ( plus ewentualny koszt UDT).

 8. Remont gaśnicy śniegowej 5,0 kg i 6,0 kg ( plus ewentualny koszt UDT).
 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: maj 2018 r. 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie  wykonali  co najmniej 3 zamówienia podobnego rodzaju i wartości  i na żądanie Zamawiającego przedstawią dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane w sposób rzetelny i należyty (referencje, poświadczenia);
 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym - należy złożyć certyfikat, oraz dokument- legalizacji urządzenia które będzie wykorzystane do badania wydajności hydrantów;
 4) dysponują osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;
 5) posiadają dobrą sytuację ekonomiczną i finansową.
  
Oferta powinna zawierać:                                                                                             
1) ceny  jednostkowe netto i brutto za wykonanie danej usługi
 2)  uprawnienia do wykonywania przeglądów i napraw sprzętu gaśniczego i hydrantowego.
 3) warunki płatności (termin płatności nie krótszy niż 21 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru);
 4) termin związania ofertą min. 30 dni; 
 5) warunki i termin gwarancji;
 6) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego  w niniejszym ogłoszeniu.
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Oferentów przedłożenia dokumentów potwierdzających treść złożonego oświadczenia.

 
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 27.04.2018 r.  godz. 08.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty, w kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie numer: 27/TR/2018”, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.

 
Dodatkowe informacje:                                                                                                        
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 100% najniższa cena.         
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.                  
3. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.   
6. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem zamieszczone jest na naszej  na stronie internetowej.  
7. Dodatkowych informacji dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia udzieli Państwu:  
-  Bogumiła Kondrat tel. 74 852-40-41 wew. 203, email:kondrat@mzec.swidnica.pl
-  Katarzyna Cyrklewicz  - w sprawach formalnych - tel. 74 852-40-41 wew. 233, email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl 
  

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-04-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-19 14:45

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj