logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na wykonanie legalizacji 73 sztuk kompletnych liczników ciepła wraz z wymianą baterii i kompletu uszczelek fibrowych (numer sprawy: 29/TR/2018)


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi legalizacji 73 sztuk kompletnych liczników ciepła wraz z wymianą baterii i kompletu uszczelek fibrowych, według załączonej specyfikacji (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

  Po zakończonej legalizacji Zamawiający wymaga, aby liczniki ciepła były skręcone, sparowane  z przepływomierzem i czujnikami temperatury, przygotowane do montażu.
 
Termin wykonania usługi: do dnia 31.07.2018 rok, z zastrzeżeniem, że w pierwszej transzy - 25 sztuk liczników – termin ich legalizacji wynosi do dwóch tygodni.
Za termin wykonania usługi uznaje się datę zwrotu ciepłomierzy do MZEC  na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego wraz z udzieloną gwarancją
  
 Zamawiający dostarcza dla Wykonawcy, trzema transzami, przygotowane do legalizacji ciepłomierze, a Wykonawca własnym staraniem, po wykonaniu usługi dostarcza je w stanie kompletnym  do siedziby Zamawiającego.
 Koszty transportu liczników pokrywa Wykonawca.
  
  Usługa powinna być wykonana zgodnie z przepisami metrologicznymi wydanymi przez GUM.
  
 Załącznik do faktury powinien zawierać informację, które układy pomiarowe przeszły legalizację, dokładny koszt wykonanej usługi dla każdego urządzenia pomiarowego z osobna.

 
Oferta powinna zawierać:
 1) cenę łączną oferty netto i brutto - przedstawienie całego kosztu usługi w rozbiciu na koszt legalizacji  wymiany baterii w ciepłomierzu (informujemy, że najbardziej optymalną dla nas baterią, jest bateria stosowana przez firmę Kamstrup (np. bateria litowa SAFT LITHIUM 3,6v LS33600), prosimy zatem o uwzględnienie w Państwa ofercie kosztu wymiany w/w baterii;
 2) warunki płatności - minimum 14 dni;
 3)  termin wykonania usługi najpóźniej do dnia 31.07.2018 r., z zastrzeżeniem, że pierwsza transza 25 sztuk liczników musi zostać wykonana w terminie 2 tygodni;
4) dokument określający, iż Wykonawca posiada stanowiska legalizacyjne zgodnie z decyzją Prezesa GUM wodomierzy, przetworników przepływu, przeliczników elektronicznych i czujek temperatury.
 5) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego  w niniejszym ogłoszeniu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Oferentów przedłożenia dokumentów potwierdzających treść złożonego oświadczenia.
 6) warunki i termin gwarancji.

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie  wykonali  co najmniej 3 zamówienia podobnego rodzaju i wartości  i na żądanie Zamawiającego przedstawią dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane w sposób rzetelny i należyty (referencje, poświadczenia);
 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym
 4) dysponują osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;
 5) posiadają dobrą sytuację ekonomiczną i finansową.
 
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 11.05.2018 r. godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy   ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty w  kopertach z oznaczonych treścią postępowanie numer: 29/TR/2018, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.
 
Dodatkowe informacje:                                                                                                                   1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 100% najniższa cena. 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.                                                                                           
3. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem zamieszczone jest na naszej  na stronie internetowej.                                
7. Dodatkowych informacji dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia udzieli Państwu: 
 -  Krzysztof Hrynacz tel. 691 781 257, email:hrynacz@mzec.swidnica.pl 
-  Katarzyna Cyrklewicz  - w sprawach formalnych - tel. 74 852-40-41 wew. 233, email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl 
  

Załączniki: Rozmiar:
1.782 MB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-04-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-25
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-25 14:03

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj