logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na wymianę części sterującej systemu automatyki kotła K3 typu WR-25 na nowe układy sterownikowe PLC oraz modyfikację blokad technologicznych na nadążne (numer sprawy: 28/TR/2018)

 

     Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wymianę części sterującej systemu automatyki kotła K3 typu WR-25 na nowe układy sterownikowe PLC oraz modyfikację blokad technologicznych na nadążne (pływające).
 
Przedmiotem zamówienia jest system Aparatura kontrolno - pomiarowa i automatyka dla kotła K3.
 1. System   AKPiA    powinien   być   zaprojektowany   w   taki   sposób,   aby   wykorzystywał najnowocześniejszą,      lecz      sprawdzoną     technologię      elementów      elektronicznych i komputerowych na rynku, a w szczególności powinien być kompatybilny z istniejącą aplikacją wizualizacji i archiwizacji parametrów Ciepłowni Zawiszów.
 2. System automatyki powinien być systemem rozproszonym, opartym o dwa sterowniki PLC firmy Beckhoff, w tym sterownik obiektowy kotła K-3 i sterownik blokady nadążnej ciśnienia wody kotła.
 3. Sterownik blokady nadążnej ciśnienia wody powinien:
 1) spełniać warunki opisane w opracowaniu pt.:   „KONCEPCJA   MODERNIZACJI    KOTŁA    WR-25    WRAZ    Z    WARUNKAMI TECHNICZNYMI" dostępnej dla Oferenta po odbyciu wizji lokalnej u Zamawiającego i podpisaniu deklaracji  o zachowaniu poufności,
 2) oraz:
 • uzyskać zatwierdzenie sprzętowe i programowe dla blokady technologicznej obiektu kotła K-3 w CLDT (Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego);
 • uzyskać weryfikację dla całego zespołu blokad tj. nowej blokady ciśnienia, temperatury, przepływu w CLDT (Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego).
 4. Istniejący program sterownika obiektowego kotła K-3 należy przenieść do nowej jednostki dokonując zmian w obrębie obsługi blokad technologicznych.
 5. Nowa     szafa     obiektowa     powinna     być     wyposażona     w     panel     operatorski,   z wyświetlaczem graficznym, kolorowym o przekątnej minimum 15 cali, dotykowym.   Należy uwzględnić dostawę licencji na panel operatorski.
 6. Panel operatorski  powinien prezentować w poszczególnych oknach pozostałe elementy układów ciepłowni.
 7. Nowa  szafa  obiektowa  powinna  być  wyposażona  w  układ   pomiarowo-rozliczeniowy  z odczytem w systemie nadrzędnym, układy zabezpieczeniowe i wykonawcze dla istniejących
 napędów oraz spełniać warunki środowiskowe na poziomie IP56.
 8. Układ   nowej    szafy   ma   zapewnić   możliwość   pracy   napędów   w   trybie   lokalnym w przypadku uszkodzenia sterownika obiektowego, z możliwością odczytu podstawowych parametrów: temperatury przed  i za kotłem, przepływ wody, podciśnienie w komorze paleniskowej.
 9. Istniejąca w stacji operatorskiej aplikacja, zrealizowana w systemie wizualizacji ASIX firmy ASKOM, powinna zostać rozbudowana o nowy moduł wizualizacji blokady nadążnej ciśnienia wody oraz pomiar czasu pracy kotła zachowując dotychczasowe funkcje stacji inżynierskiej, (oferta powinna uwzględniać rozbudowę istniejącej aplikacji o ewentualne dodatkowe zmienne związane z obsługą programu blokady i potrzebę uzyskania licencji w tym zakresie).
 10. Proponowany system musi mieć możliwość rozbudowy.
 11. System   automatyki   kotła   powinien   realizować   autonomiczną   pracę   obiektu   także  w przypadku utraty komunikacji z systemem nadrzędnym.
 12. Zastosowane urządzenia automatyki powinny wykorzystywać standardowe sygnały analogowej   dwustanowe.   Poszczególne  układy   muszą   posiadać   opcjonalnie   separację   optyczną, galwaniczną.
 13. Oferent zobowiązany jest do weryfikacji i uzupełnienia dokumentacji szafy kotłowej o nowe urządzenia i układ blokady.
 14. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia sieci autoryzowanego serwisu dla dostarczonego oprogramowania  i  sprzętu  oraz szczegółowych  warunków  gwarancji  systemu,  w tym dostarczonych urządzeń i podzespołów.
 15. Oferta musi obejmować weryfikację i uzupełnienie — rozszerzenie istniejących licencji na całe
 oprogramowanie, niezbędne dla prawidłowej pracy i serwisu systemu automatyki kotła.
 16. Oferent musi dostarczyć kopie bezpieczeństwa dostarczonego oprogramowania na CD i karcie
 pamięci sterownika.
 17. Dokumentacja dostarczonego sprzętu i oprogramowania musi być w języku polskim.
 18. W skład dokumentacji musi wchodzić instrukcja eksploatacji systemu w wersji drukowanej i na
 CD.
 19. Po okresie gwarancyjnym programy aplikacyjne sterowników, paneli i stacji operatorskiej nie
 mogą być zabezpieczone żadnym, nieznanym zamawiającemu hasłem i  stają się jego
 własnością, z prawem do modyfikacji.
 
Zasilanie.
 Nowo budowane lub modernizowane i przebudowywane instalacje elektryczne powinny odpowiadać wymaganiom  „Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  oraz powołanym,  w tych Warunkach Technicznych, Polskim Normom, w tym przede wszystkim wymaganiom norm PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych" i PN-HD 60364 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia".
                        
Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna na obiekcie przy udziale Zamawiającego oraz podpisanie deklaracji o zachowaniu poufności otrzymanych od Zamawiającego na potrzeby postępowania danych, w tym „KONCEPCJI    MODERNIZACJI    KOTŁA    WR-25    WRAZ Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI.
 Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej należy załączyć do oferty.

 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31.08.2018 rok

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie  wykonali  co najmniej 3 zamówienia podobnego rodzaju i wartości  i na żądanie Zamawiającego przedstawią dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane w sposób rzetelny i należyty (referencje, poświadczenia); (załącznik nr C do formularza oferty)
 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;
 4) dysponują osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;
 5) posiadają dobrą sytuację ekonomiczną i finansową.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Oferentów przedłożenia dokumentów potwierdzających treść złożonych oświadczeń.
 
Oferta powinna zawierać:                                                                                                          1) cenę  ryczałtową netto i brutto złożonej na formularzu oferty ( Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z wypełnionym Załącznikiem A – wyszczególnieniem kosztów oraz załącznikami B i C do formularza oferty;
 2) sporządzony przez Wykonawcę harmonogram prac;
 3)  warunki płatności – termin 30 dni od daty otrzymania faktury;
 4) termin związania ofertą  - min. 30 dni; 
 5) warunki i okres gwarancji -   minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru;
 6) potwierdzenie odbycia wizji lokalnej;
 7) dowód zabezpieczenia oferty wadium.
 Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 22.05.2018 r.  godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty, w kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie numer: 28/TR/2018” lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.
 
Dodatkowe informacje:  
 
 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 100% najniższa cena ryczałtowa brutto.
 Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), wraz z wyodrębnieniem kwoty netto, podatku VAT oraz kwoty brutto, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.   
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.              
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.      
  4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.    
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
6. Wymagania dotyczące wadium.
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
   Oferent zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
 Wadium może być wniesione w: pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych.
   Wadium złożone w pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Zachodnim WBK S.A. 28 1090 2369 0000 0001 0132 1353. Kwota wadium wniesiona przelewem winna znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
 Wszystkie formy wadium powinny mieć określoną ważność zgodną z okresem związania ofertą. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
   Wadium złożone w innej formie niż pieniądzu winno być złożone w siedzibie Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert. Jeśli Wykonawca zabezpiecza ofertę wadium w innej formie niżw pieniądzu, wtedy dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty w oryginale.
   Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w postępowaniu, zawarcie umowy stało się niemożliwe   z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7. Zapytanie ofertowe zamieszczone jest na naszej  na stronie internetowej: www.mzec.swidnica.pl   
8. Dodatkowych informacji udzielą Państwu: 
- Grzegorz Gęsikowski – w sprawach merytorycznych -  tel. 603-193-761 tel. (74) 852-40-41 wew. 237, email: gesikowski@mzec.swidnica.pl
 - Aleksander Łokić, tel. (74) 852-40-41 wew. 225,  email:lokic@mzec.swidnica.pl                                - Katarzyna Cyrklewicz – w sprawach formalnych - tel. (74) 852-40-41 wew. 233, email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl

                                                                                             Z poważaniem
 

 Załączniki do zapytania ofertowego.
 Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego wraz z załącznikami A.B.C:
 Załącznik nr  A – Wyszczególnienie kosztów
 Załącznik nr  B- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 Załącznik nr C - Wykaz robót budowlanych wykazujących spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia.
 

Załączniki: Rozmiar:
29.384 KB
99.313 KB
496.652 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-05-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-15 13:17

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj