logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi transportu kolejowego węgla kamiennego w sortymencie Miał IIA, w sezonie grzewczym 2018/2019, w ilości 24 000 Mg +- 15%.(numer sprawy: 30/TR/2018)

 

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi transportu kolejowego węgla kamiennego w sortymencie Miał IIA,  w sezonie grzewczym 2018/2019, w ilości 24 000 Mg ± 15%.
 
I. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:
 1)       Termin wykonania usługi: od 01 sierpnia 2018 r. do 31 maja  2019 r.
Planowany harmonogram dostaw:
 - sierpień 2018 r.  - 3 000 Mg
 - wrzesień 2018 r.  - 3 000 Mg
 - październik 2018 r.  - 3 000 Mg
 - listopad 2018 r.  - 3 000 Mg
 - styczeń 2019 r - 4 500 Mg
 - luty 2019 r.    -3 000 Mg
 - marzec 2019 r.  - 3 000 Mg
 - kwiecień 2019 r.  - 1 500 Mg
Rzeczywisty Harmonogram dostaw węgla może ulec zmianie, Zamawiający deklaruje wolumen do przewozu w łącznej ilości 24 000 Mg (tona) ±15%  w okresie od 01 sierpnia 2018 r. do 31 maja 2019 r. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy szczegóły dostaw i  harmonogram dostaw w terminie
do 18 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dostawa będzie realizowana.
 
2) Jednorazowa dostawa: 1 401- 1 550 Mg.
 
3) Stacja nadania:
 • KWK Mysłowice Wesoła
 • KWK Murcki Staszic,
 • KWK Jankowice.
 
4) Stacja odbioru: Świdnica - Bocznica kolejowa MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

 5) Miejsce rozładunku: bocznica kolejowa MZEC w Świdnicy Sp. z o. o.

 6) Sposób rozładunku: suwnica bramowa.

 7) Godziny podstawienia wagonów - Wykonawca zobowiąże się podstawiać składy
  wagonowe z miałem węgla energetycznego na bocznicę Zamawiającego  w dni robocze (od.pn-pt.) do godz.9:00.

 8) Czas do rozładunku - cena ofertowa musi zawierać pobyt wagonów w dyspozycji  Zamawiającego do min. 48 godzin.
 
II.  Warunki udziału w postępowaniu:
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie  wykonali  co najmniej 3 zamówienia podobnego rodzaju i wartości  i na żądanie Zamawiającego przedstawią dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane w sposób rzetelny i należyty (referencje, poświadczenia);
 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;
 4) dysponują osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;
 5) posiadają dobrą sytuację ekonomiczną i finansową.
 
III.  Oferta powinna zawierać:
 1) cenę usługi transportu odrębnie dla każdej z trzech wskazanych wyżej przez Zamawiającego kopalń na sezon grzewczy  2018/2019,  przy czym oferent zobowiązany jest zagwarantować stałość ceny w okresie realizacji umowy;
 2)  warunki płatności (termin płatności za wykonane usługi nie krótszy niż 21 dni od daty otrzymania faktury);
 3) termin związania ofertą min. 30 dni;
 4) oświadczenie o:
 -  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu-  określonych przez Zamawiającego  w niniejszym ogłoszeniu;
 - o zapoznaniu się z warunkami przetargu i braku zastrzeżeń do nich oraz o posiadaniu  koniecznych informacji niezbędnych do prawidłowego do przygotowania oferty;
 Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Oferentów przedłożenia dokumentów potwierdzających treść złożonych w ofercie oświadczeń;
 5) kserokopie licencji i certyfikatów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, wymaganych przepisami Ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (Dz.U.2017.0.2117 ze zm.)
  
 Termin składania ofert - 
ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 23.05.2018 r. godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy w kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie numer: 30/TR/2018 – transport kolejowy” lub przesłać                         na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl
 
IV. Dodatkowe informacje:     
  1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena 100%.  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów bezpośrednio na wskazany przez nich adres mailowy.
2)  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.                 
 5) Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.mzec.swidnica.pl. 
 6)  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.   
 7) Dodatkowych informacji udziela:                                                                                                 - Adam Pyrzyński tel. (74) 852-40-41 wew. 207, email: pyrzynski@mzec.swidnica.pl. 
  - Marek Foltyn tel. (074) 852-40-41 wew. 209, tel. kom. 0 603 193 721, email: foltyn@mzec.swidnica.pl.                                                                                                                 - Katarzyna Cyrklewicz w sprawach formalnych-  tel. (74) 852-40-41 wew. 233, email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl

        Z poważaniem

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-05-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-17
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-17 13:10

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj