logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na wykonanie naprawy dróg betonowych w Ciepłowni Zawiszów (numer sprawy: 31/TR/2018)

   Zapraszamy Państwa na wykonanie remontu dróg betonowych w Ciepłowni Zawiszów (numer sprawy: 31/TR/2018)

I. Opis przedmiotu zamówienia SIWZ:
 Przedmiotem zamówienia jest naprawa w wyznaczonych punktach dróg wykonanych z płyt betonowych oznaczonych w tabeli i na mapie:

 
Orientacyjna powierzchnia do naprawy Ciepłownia Zawiszów: 

Punkt na załączonej mapie w których droga podlega naprawie

A

B

A*B [m2]

2

4,70

8,00

37,60

3

3,50

15,50

54,25

4

4,00

13,70

54,80

5

7,70

6,70

51,59

6

4,50

4,70

21,15

7

5,50

3,60

19,80

8

3,60

6,00

21,60

9

3,60

4,30

15,48

2,90

2,70

7,83

32

11,40

3,70

42,18

33

14,50

3,70

53,65

34

3,00

2,00

6,00

35

26,00

3,70

96,20

36

11,80

1,50

17,70

37

6,30

4,50

28,35

38

7,60

3,60

27,36

39

4,20

4,70

19,74

40

7,80

4,40

34,32

 Termin realizacji przedmiotu zamówienia: najpóźniej do dnia 30.09.2018 r.

W celu prawidłowego sporządzenia oferty, przed złożeniem oferty, wymagana jest wizja lokalna na obiekcie przy udziale Zamawiającego.
   
II.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie  wykonali  co najmniej 3 zamówienia podobnego rodzaju i wartości  i na żądanie Zamawiającego przedstawią dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane w sposób rzetelny i należyty (referencje, poświadczenia);
 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;
 4) dysponują osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;
 5) posiadają dobrą sytuację ekonomiczną i finansową.
 Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Oferentów przedłożenia dokumentów potwierdzających treść złożonych oświadczeń

 
III. Oferta powinna zawierać:                                                                                                     1) cenę  ryczałtową naprawy netto i brutto (kryterium oceny ofert) – wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2) szczegółowo opisaną proponowaną technologię naprawy (kryterium oceny ofert);
 3) sporządzony przez Oferenta harmonogram prac;
 4)  warunki płatności – termin  21 dni od daty otrzymania faktury;
 5) termin związania ofertą  - min. 30 dni; 
 6) warunki i okres gwarancji -   minimum 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru;
 7) potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.
 Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 24.05.2018 r.  godz. 11.00   w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty, w kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie numer: 31/TR/2018” lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.
 
Dodatkowe informacje:  
 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 80% najniższa cena,20% proponowana technologia naprawy.
 2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), wraz z wyodrębnieniem kwoty netto, podatku VAT oraz kwoty brutto, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.   
 5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.      
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.   
 7. Złożenie oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się Oferenta z SIWZ -  warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
 8. Zapytanie ofertowe zamieszczone jest na naszej  na stronie internetowej: www.mzec.swidnica.pl                                                                                             
 9.  Dodatkowych informacji udzielą Państwu: 
 - Wojciech Karwacki  – w sprawach merytorycznych - (74) 852-40-41 wew. 231, email: karwackii@mzec.swidnica.pl 
 - Katarzyna Cyrklewicz – w sprawach formalnych - tel. (74) 852-40-41 wew. 233, email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl
                                                                                          
 
  Z poważaniem

 Załączniki:  Formularz ofertowy

 


Załączniki: Rozmiar:
29.311 KB
5.700 MB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-05-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-17
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-17 13:13

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj