logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na dostawę panelu operatorskiego (numer sprawy: 32/TR/2018)

 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę do MZEC w ŚwidnicySp. z o.o. panelu operatorskiego „Economy” built  Panel PC CP62xx-xxxx-0060, 15-inch 1024x768, without keys, touch screen z kartą CFast 8GB firmy BECHOFF wraz z oprogramowaniem:  Microsoft Windows Embedded Standard 7, 32 bit, multilingual, English and German, more languages can be installed, multi-finger touch screen suppor.


 Termin wykonania dostawy:  najpóźniej do dnia 30 czerwca 2018 r.
 
Warunki udziału w postępowaniu:
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie  wykonali  co najmniej 3 zamówienia podobnego rodzaju i wartości  i na żądanie Zamawiającego przedstawią dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane w sposób rzetelny i należyty (referencje, poświadczenia);
 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;
 4) dysponują osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;
 
Oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1  do niniejszego zapytania ofertowego określać m.in.
1) ofertę cenową netto i brutto;
 2)  warunki płatności – min. 21;
 3)  termin wykonania dostawy;
 4)  termin ważności oferty - min. 30 dni;
 5) termin i warunki gwarancji;
 6) szczegółową specyfikację techniczną oferowanego panelu.
 
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 25.05.2018 r.  godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy w sekretariacie osobiście bądź  za pośrednictwem poczty, w kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie numer: 32/TR/2018”,  lub przesłać ofertę na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.
 
Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 100% najniższa cena. 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.   
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Dodatkowych informacji udzielą Państwu:                                                                                   - Grzegorz Gęsikowski – w sprawach merytorycznych - tel. (074) 852-40-41 wew. 237,  email: gesikowski@mzec.swidnica.pl   
- Katarzyna Cyrklewicz – w sprawach formalnych -  tel. (74) 852-40-41 wew. 233,  email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl
        
Z poważaniem
 

Załączniki: Rozmiar:
28.600 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-05-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-17
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-22 11:14

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj