logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów preizolowanych(numer sprawy: 34/TR/2018)

      Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę do MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. przy ul. Pogodnej 1, 58-100 Świdnica materiałów preizolowanych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do postępowania.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: jak najkrótszy - termin stanowi składową kryterium wyboru ofert.
 

Oferta powinna zawierać:                                                                                                           1) cenę  ryczałtową netto i brutto kompletnej dostawy wraz z kosztami dostawy
 2) ceny jednostkowe za poszczególne materiały;
 3) warunki płatności (termin płatności za wykonane usługi nie krótszy niż 21 dni od daty otrzymania faktury);
4) termin wykonania dostawy;
 5) termin związania ofertą min. 30 dni; 
 6) warunki i okres gwarancji;      
 7)oświdczenie o posiadaniu referencji, poświadczeń: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali   co najmniej 3 podobne zamówienia – i na żądanie Zamawiającego przedstawią dokumenty potwierdzające, że zamówienia te  zostały wykonane w sposób należyty (referencje, poświadczenia).
 
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 07.06.2018 r.  godz. 09.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy w sekretariacie osobiście bądź  za pośrednictwem poczty, w kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie numer: 34/TR/2018”,  lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.
 
Dodatkowe informacje:          
 
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 80% najniższa cena, 20% najkrótszy termin wykonania dostawy.
 

L.p.

Nazwa kryterium

 Punktacja

Waga

Opis przyznawania punktacji

1

Cena (w PLN)

80 pkt

80%

Oferent, który poda najniższą cenę otrzyma największą liczbę punktów w omawianym kryterium. Porównanie nastąpi poprzez iloraz ceny najniższej do ceny oferowanej w badanej ofercie przemnożonej przez współczynnik 80, zgodnie z poniższym wzorem: (Cena minimalna/Cena oferowana)*80

2

Termin realizacji (w dniach)

20 pkt

20%

Oferent, który poda najkrótszy termin realizacji otrzyma największą liczbę punktów w omawianym kryterium. Porównanie nastąpi poprzez iloraz najkrótszego terminu realizacji do terminu oferowanego w badanej ofercie, przemnożonego przez współczynnik 20, zgodnie z poniższym wzorem: (Termin najkrótszy/Termin oferowany)*20

 

SUMA

100 pkt

100%

 

Zamawiający  za najkorzystniejszą uzna  ofertę, która  spełnia warunki niniejszego 
 postępowania oraz uzyska maksymalną liczbę punktów w ramach ww. kryteriów.
 
2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczone jest na naszej  na stronie internetowej: www.mzec.swidnica.pl 
7. Dodatkowych informacji udzielą Państwu:- Pan Mieczyslaw Nowosielski   – w sprawach merytorycznych - tel. 695 663 453  email:nowosielski@mzec.swidnica.pl; - Katarzyna Cyrklewicz – w sprawach formalnych -  tel. (74) 852-40-41 wew. 233, email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl
       
 

 
Załącznik nr 1 – Specyfikacja materiałowa

Załączniki: Rozmiar:
30.042 KB
82.500 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-06-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-01
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-04 11:44

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj