logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na usługę wykonania remontu bocznicy kolejowej położonej na terenie Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o. (numer sprawy: 35/TR/2018)

  Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania (z własnych materiałów) remontu bocznicy kolejowej, położonej na terenie Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej  w Świdnicy Sp. z o.o.  przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, zgodnie z poniższym zakresem:

1. TORY:
 - wymiana zużytych podkładów drewnianych w ilości – szt. 37;
 - oczyszczenie podsypki na długości 50m w torze nr 202 .
 2. ROZJAZDY:
 Rozjazd nr 202 - wymiana zużytych podrozjezdnic szt.5 (2 szt. x 2,6 m;2 szt. x 2,8 m; szt. x 3,0 m)
 -  wymiana tłucznia i wykonanie podbicia rozjazdu na długości zwrotnicy oraz ½ szyn  łączących
 Rozjazd nr 203  - wymiana zużytych podrozjezdnice szt.2 (2 szt. x 4,4 m)
 Rozjazd nr 204  -  wymiana zużytych  podrozjezdnic szt.13 (4 szt. x 2,6 m: 3 szt. x 3,2 m; 2 szt. x 3,6 m;  2 szt. x 3,8 m; 2 szt. x 4,0 m )
 Rozjazd nr 205  –  wymiana zużytych podrozjezdnic szt. 22 ( 4 szt. x 2,6 m; 3 szt. x 3,6 m;  3 szt. x 3,5 m;  3 szt. x 3,8 m;  3 szt. x 4,0 m;  2 szt. x 4,2 m; 3 szt. x 4,4 m; 1 sz. x 4,6 m)
 Rozjazd  nr 206 –  wymiana zużytych podrozjezdnic szt. 6 (1 szt. x 4,0 m;  2 szt. x 4,2 m; 3 sz. x 4,4 m)
 Rozjazd  Nr 207 –  wymiana zużytych podrozjezdnice szt. 4 (4 szt. x 2,6 m)
 Rozjazd  Nr 208 –  wymiana zużytych podrozjezdnic szt. 6 (2 szt. x 3,2 m;  2 szt. x 3,4 m;  2 szt. x 3,8 m)
  Rozjazd  Nr 209 –wymiana zużytych podrozjezdnice szt. 9 (4 szt. x 2,8 m; 3 szt. x 3,0 m; 2 szt. x 3,2 m)
 Do zabudowy może być zastosowany materiał staroużyteczny z drewna twardego (np. dąb).
  
 Wykonawca zobowiązany jest zutylizować wszelkie odpady wynikłe z powyższych robót.
 Plan sytuacyjny bocznicy kolejowej – stanowi  załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.
 Wszystkie materiały użyte przy remoncie muszą posiadać atesty i oznakowania wymagane przez UTK.
  
 Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 30.09.2018 r.
 Prace powinny być wykonane zgodnie z Instrukcją Utrzymania Nawierzchni Kolejowej oraz w taki sposób, by nie powodowały one utrudnień w rozładunkach i załadunkach wagonów, a także manewrach na bocznicy.
  
 Na wykonane prace Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji.
 Przed złożeniem oferty zalecane jest odbycie wizji lokalnej.
  
 Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 22.06.2018 r. godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty w kopertach z oznaczonych treścią „Remont bocznicy kolejowej numer sprawy: 35/TR/2018”, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl
  
 Oferta powinna zawierać:

 1) cenę ryczałtową netto i brutto wykonania przedmiotu zamówienia: podaną łącznie za całość zadania oraz w rozbiciu na poszczególne pozycje wynikające z zakresu prac;
 2) warunki płatności - minimum 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury;
 3) termin związania ofertą – minimum 30 dni;
 4) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się on z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń
 5) wykaz tożsamych lub podobnych robót zrealizowanych przez oferenta w ciągu ostatnich 5 lat wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie z należytą starannością (referencje, poświadczenia, itp.)
 6) warunki i okres gwarancji min. 36 msc.
  
 Kryterium wyboru ofert jest: 100 % najniższa cena ryczałtowa.
  
 Informacje dodatkowe:

1. Przetarg odbywa się zgodnie z art. 70(1) i 70(3)- 70(5) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), na podstawie Regulaminu udzielania zamówień  publicznych w MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.  i na warunkach określonych niniejszym SIWZ. 
  2. Oferta musi: obejmować całość przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy  nie zostali wykluczeni  z postępowania.                                                                                            
4. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu sporządzonej oferty przetargowej.              
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy  o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
 7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 8. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 10. Zapytanie ofertowe zamieszczone jest na naszej  na stronie internetowej: www.mzec.swidnica.pl
 11. Dodatkowych informacji udzielą Państwu:
 - Pan Marek Foltyn   – w sprawach merytorycznych - tel. 603 193 721 email:foltyn@mzec.swidnica.pl;
 - Katarzyna Cyrklewicz – w sprawach formalnych -  tel. (74) 852-40-41 wew. 233, email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl  

  

Załączniki: Rozmiar:
587.528 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-06-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-14
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-14 14:55

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj