logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na dostawę pomp obiegowych centralnego ogrzewania (numer sprawy: 37/TR/2018)

  Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę do MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. pomp obiegowych centralnego ogrzewania z falownikiem:

1. DN25, 1X230V, Pmax=200W - 1 sztuka,
 2. DN40, 1X230V, Pmax=500W - 1 sztuka.

 
Termin wykonania dostawy:  najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2018 r.

 
Warunki udziału w postępowaniu:
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie  wykonali  co najmniej 3 zamówienia podobnego rodzaju i wartości  i na żądanie Zamawiającego przedstawią dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane w sposób rzetelny i należyty (referencje, poświadczenia);
 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;
 4) dysponują osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
 
Oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1                            do niniejszego zapytania ofertowego określać m.in.
1) cenową netto i brutto , ceny jednostkowe za poszczególną pompę;
2)  warunki płatności – min. 21;
3)  termin wykonania dostawy;
4)  termin ważności oferty - min. 30 dni;
5) termin i warunki gwarancji ( wzór dokumentu gwarancji)
6) szczegółową specyfikację techniczną oferowanych pomp.
 
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 02.07.2018 r.  godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy w sekretariacie osobiście bądź  za pośrednictwem poczty, w kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie numer: 37/TR/2018”, 
 lub przesłać ofertę na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.
 
Dodatkowe informacje:      
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 100% najniższa cena.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.    
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  
6. Dodatkowych informacji udzielą Państwu:  - Krzysztof Hrynacz – w sprawach merytorycznych - tel. 691 781 257 email: hrynacz@mzec.swidnica.pl; - Katarzyna Cyrklewicz – w sprawach formalnych -  tel. (74) 852-40-41 wew. 233, email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl
        

Załączniki: Rozmiar:
28.724 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-06-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-21 14:55

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj