logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów preizolowanych (numer sprawy: 38/TR/2018)

      Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę do MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. materiałów preizolowanych, według poniższej specyfikacji:

1)     Przyłącze do budynku ul. Przechodnia 2:

LP

ASORTYMENT

ILOŚĆ

 

1

Rura preizolowana prosta z alarmem f 42/110;  dł. 12 mb

4 szt.

R-32/110

2

Kolano z alarmem długość ramion 1m f 42/110 90º

8 szt.

K-32/90

3

Pierścień gumowy Dzp =110

8 szt.

P-110

4

Zakończenie izolacji - rękaw termokurczliwy f 42/110

4 szt.

E-110

5

Złącze termokurczliwe f 42/110

20 szt.

NT-32/110

6

Złączki alarmowe

60 szt.

 

7

Poduszka kompensacyjna 1000 x 125 x 40

6 szt.

 

8

Taśma ostrzegawcza

20 m

T-150

 2)     Zestawienie materiałów ul. Dębowa:

LP

ASORTYMENT

ILOŚĆ

1

Rura preizolowana prosta z alarmem f 42,4/110 dł. 12 mb

2 szt.

2

Rura preizolowana prosta z alarmem f 42,4/110 dł. 6 mb

2 szt.

3

Kolano z alarmem długość ramion 2/1 m f 42,4/110 900

2 szt.

4

Złącze termokurczliwe f 42,4/110

8 szt.

5

Zakończenie izolacji - rękaw termokurczliwy f 42,4/110

2 szt.

6

Pierścień gumowy Dzp=110

2 szt.

7

Złączki alarmowe

10 szt.

8

Poduszka kompensacyjna 1000 x 250 x 40

10 szt.

 Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 7 dni od dnia otrzymania zlecenia.

Oferta powinna zawierać:                                                                                             

1) cenę  ryczałtową netto i brutto kompletnej dostawy i ceny jednostkowe za poszczególne materiały;

2)  warunki płatności (termin płatności za wykonane usługi nie krótszy niż 21 dni od daty otrzymania faktury);

3) termin związania ofertą min. 30 dni; 

4) warunki i okres gwarancji;      

5) referencje, poświadczenia: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali   co najmniej 3 podobne zamówienia –i na żądanie Zamawiającego przedstawią dokumenty potwierdzające, że zamówienia te  zostały wykonane w sposób należyty (referencje, poświadczenia).

Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 03.07.2018 r.  godz. 12.00    w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy w sekretariacie osobiście bądź  za pośrednictwem poczty, w kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie numer: 38/TR/2018” lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.

Dodatkowe informacje:  

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 100% najniższa cena.            2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.                   

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.                                                                      4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczone jest na naszej  na stronie internetowej: www.mzec.swidnica.pl    

7. Dodatkowych informacji udzielą Państwu:    - Pan Adrian Winiarczyk  – w sprawach merytorycznych - tel. 885-02-51-02   email:winiarczyk@mzec.swidnica.pl;   - Katarzyna Cyrklewicz – w sprawach formalnych -  tel. (74) 852-40-41 wew. 233, email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl 
  


  


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-06-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-27
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-27 08:19

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj