logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na dostawę 10 sztuk kolektorów słonecznych (numer sprawy:40/TR/2018)

 

     Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę  10 sztuk kolektorów słonecznych  typu  AMX  2,38 2C wraz z zestawem stelaży do ich montażu na płaskim dachu, zestawów przyłączeniowych instalacji  oraz wodnego roztworu glikolu propylenowego  50/50.
 
Typ korektora słonecznego został określony ścisłe pod istniejącą u Zamawiającego konstrukcję do jego montażu.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 15.08.2018 r.
Miejsce dostawy: MZEC w Świdnicy Sp. z o. o.  ul. Pogodna 1, 58-100 Świdnica.
 
Oferta powinna zawierać:   
1) cenę  ryczałtową netto i brutto za kompletną dostawę;
 2)  warunki płatności – termin  21 dni od daty otrzymania faktury;
 3) termin związania ofertą  - min. 30 dni; 
 4) warunki i okres gwarancji -   minimum 7 lat;
 5) referencje, poświadczenia: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali co najmniej 3 podobne zamówienia i na żądanie Zamawiającego przedstawią dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane w sposób należyty (referencje, poświadczenia);
 6) szczegółową specyfikację techniczną kolektora i badania wydajności energetycznej.
 
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 17.07.2018 r.  godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty, w kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie numer: 40/TR/2018” lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.
 
Dodatkowe informacje:                                                                                                                   1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 100% najniższa cena.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.   3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  
6. Zapytanie ofertowe zamieszczone jest na naszej  na stronie internetowej: www.mzec.swidnica.pl                           
7. Dodatkowych informacji udzielą Państwu:                                                                                      - Rogowski Waldemar – w sprawach merytorycznych -  tel. 537 426 906
- Katarzyna Cyrklewicz – w sprawach formalnych -  tel. (74) 852-40-41 wew. 233, email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl
   
 
 

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-07-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-10
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-10 14:53

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj