logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu schodów zewnętrznych oraz żelbetowych podestów technicznych stacji transformatorowej w Ciepłowni Zawiszów (numer sprawy: 42/TR/2018)

 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi remontu schodów zewnętrznych oraz żelbetowych podestów technicznych stacji transformatorowej w Ciepłowni Zawiszów w Świdnicy przy ul. Pogodnej 1,  zgodnie z przedmiarem:

• Przygotowanie podłoża, gruntowanie    - około 68,00 m²
 • Wykonanie posadzki i okładzin schodów z płytek GRES
 mrozoodpornych i antypoślizgowych    - około 68,00 m²
 • Wykonanie cokolików z płytek GRES    - około 50,00 m
 
Przed przystąpieniem do składania ofert zalecane jest odbycie wizji lokalnej na obiekcie przy udziale Zamawiającego, w celu prawidłowego sporządzenia oferty cenowej.
 
Warunki płatności: 21 dni od dostarczenia faktury łącznie z protokółem odbioru.
 
Okres gwarancji:  min. 24 miesiące na wykonane prace. 
 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31.08.2018 roku.
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie  wykonali  co najmniej 3 zamówienia podobnego rodzaju i wartości  i na żądanie Zamawiającego przedstawią dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane w sposób rzetelny i należyty - (załącznik nr C do formularza oferty);
 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;
 4) dysponują osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
 Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Oferentów przedłożenia dokumentów potwierdzających treść złożonych oświadczeń.
 
Oferta powinna zawierać:                                                                                                                1) cenę  ryczałtową netto i brutto złożoną na formularzu oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z wypełnionym formularzem ofertowym i załącznikami;
 2) warunki płatności – termin 21 dni od daty otrzymania faktury;
 3) termin związania ofertą  - min. 30 dni; 
 4) warunki i okres gwarancji -   minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.
 
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 25.07.2018 r.  godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty, w kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie numer: 42/TR/2018” lub przesłać na maila: nowosielski@mzec.swidnica.pl
 
Dodatkowe informacje:                                                                                                              
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 100% najniższa cena ryczałtowa brutto. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), wraz z wyodrębnieniem kwoty netto, podatku VAT oraz kwoty brutto, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.    
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.   
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.   
6. Zapytanie ofertowe zamieszczone jest na naszej  na stronie internetowej: www.mzec.swidnica.pl    7.Dodatkowych informacji udzielą Państwu: 
 - Wojciech Karwacki tel. 885 035 808, tel. (74) 852-40-41 wew. 231, email: karwacki@mzec.swidnica.pl 
 - Mieczysław Nowosielski, tel. 695 663 453, tel. (74) 852-40-41 wew. 233,   email:nowosieski@mzec.swidnica.pl                             
                                            

  

Załączniki: Rozmiar:
29.369 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-07-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-17
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-17 11:19

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj