logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych oraz konserwacyjnych komina żelbetowego i kominów stalowych (numer sprawy: 49/TR/2018)

  Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac remontowych  i konserwacyjnych kominów, zgodnie z poniższym zakresem:

 
1. Komin żelbetowy H=105m w Świdnicy przy ul. Pogodnej 1:
 1) przeprowadzenie naprawy głowicy komina w zakresie:
 a) oczyszczenie płyty żelbetowej oraz głowicy komina,
 b) przeprowadzenie iniekcji pęknięć
 c) naprawienie pęknięcia i odspojeń głowicy
 d) zabezpieczyć głowicy komina
 2) odkucie niespójnego betonu z powierzchni płyty,
 3) przeprowadzenie napraw pęknięć i odspojeń płyty,
 4) wykonanie wylewki reprofilującej, która zwiększy spadek płyty i przyspieszy odprowadzanie wód opadowych,
5) zabezpieczenie powierzchni płyty powłokami ochronnymi uwzględniającymi agresywne środowisko pracy,
 6) zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych (oczyszczenie mechaniczne z rdzy, odtłuszczenie i neutralizacja, malowanie podkładowe i nawierzchniowe farbami poliuretanowymi) w miejscach występowania korozji,
 7) przeprowadzenie remontu systemu odprowadzającego skropliny z powierzchni płyty.
 
2.  Komin stalowy H=24,4m w Marcinowicach przy ul. Staffa 1:
 1) odnowienie powłok ochronnych w miejscach wykwitów korozyjnych:
 a) usunięcie rdzy, odtłuszczenie i neutralizacja,
 b) zabezpieczenie antykorozyjne trzonu przez dwukrotne pokrycie emalią odporną na temperaturę w miejscach występowania korozji,
 c) zabezpieczenie antykorozyjne osprzętu stalowego przez pokrycie emalią do gruntowania oraz emalią nawierzchniową w miejscach występowania korozji.
 2) Zabezpieczenie smarem linii odciągów
 3) Wykonanie korekty siły naciągu linowego. 
 
3.  Komin stalowy H=25,7m w Pszennie przy ul. W. Witosa 14:
 1) odnowienie powłok ochronnych w miejscach wykwitów korozyjnych:
 a) usunięcie rdzy, odtłuszczenie i neutralizacja,
 b) zabezpieczenie antykorozyjne trzonu przez dwukrotne pokrycie emalią odporną na temperaturę w miejscach występowania korozji,
 c) zabezpieczenie antykorozyjne osprzętu stalowego przez pokrycie emalią do gruntowania oraz emalią nawierzchniową w miejscach występowania korozji,
 2) zabezpieczenie smarem lin odciągów;
 3) wykonanie korekty siły naciągu linowego.
Powyższe prace będą wykonywane na czynnych kominach.

 
Termin wykonania prac najpóźniej do dnia 31 października 2018 r.
 
Warunki udziału w postępowaniu:
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie  wykonali  co najmniej 3 zamówienia podobnego rodzaju i wartości  i na żądanie Zamawiającego przedstawią dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane w sposób rzetelny i należyty (referencje, poświadczenia);
 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;
 4) dysponują osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
 
Oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego określać m.in.
1) cenę ryczałtową  netto i brutto za wykonanie prac odrębnie dla komina 1,2,3;
 2)  warunki płatności – min. 21;
 3)  termin wykonania robót ;
 4)  termin ważności oferty - min. 30 dni;
 5) termin i warunki gwarancji; ( min. 24 miesiące)
 6) kosztorys ofertowy z rodzajem zastosowanych materiałów

 
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 18.09.2018 r.  godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy w sekretariacie osobiście bądź  za pośrednictwem poczty, w kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie numer: 49/TR/2018”, lub przesłać ofertę na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.

 Dodatkowe informacje:      
 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 100% najniższa cena.
2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.    
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Dodatkowych informacji udzielą Państwu:
 - Mieczysław Nowosielski  – w sprawach merytorycznych - tel. tel. (74) 852-40-41 wew. 233,  695 663 453, email: nowosielski@mzec.swidnica.pl; - Mariusz Batorowicz – w sprawach merytorycznych - tel. tel. (74) 852-40-41 wew. 211, email: batorowicz@mzec.swidnica.pl ; - Katarzyna Cyrklewicz – w sprawach formalnych -  tel. (74) 852-40-41 wew. 233,  email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl
        
 

Załączniki: Rozmiar:
28.814 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-09-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-06
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-07 07:33

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj