logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, 2019 (numer sprawy: 48/TR/2018) UWAGA: ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA z dnia 12.09.2018 r.

 Uwaga:

Z dniem 12.09.2018 r. , w związku z prośbą oferentów o wydłużenie terminu składania ofert, Zamawiający wprowadza do treści ogłoszenia zmiany wyróznione kolorem czerwonym, obejmujące zmianę terminu składania ofert oraz doprecyzowanie opisu przemiotu zamówienia.  

Treść ogłoszenia:

Zapraszamy firmy audytorskie do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o. ul. Pogodna 1, 58-100 Świdnica, za rok obrotowy 2018, 2019 z możliwością przedłużenia umowy na kolejny 2-letni okres,) i sporządzenie opinii oraz raportu z badania o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową, finansową  oraz wynik finansowy Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym  oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) i przyjętą polityką rachunkowości.

I. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badania sprawozdania Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o. o. za rok obrotowy 2018, 2019 z możliwością przedłużenia umowy na kolejny 2-letni okres.
 
Wymagany termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz zakończenia badania, przedłożenia pisemnego raportu z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego MZEC Świdnica, zawierającego opinię biegłego rewidenta o zbadanym sprawozdaniu finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (art.83 ustawy)
 :
 - za 2018 r. - od dnia 01 grudnia 2018 r. do dnia 15.03.2019 r.
 - za 2019 r. - od dnia 01 grudnia 2019 r. do dnia 15.03.2020 r.
 
Termin zawarcia umowy: na okres 2 lat z możliwością przedłużenia na kolejne dwuletnie okresy.
 
II. Zainteresowane firmy audytorskie proszone są o złożenie lub przesłanie ofert   w terminie do dnia 17.09.2018 r. 20.09.2018 r. do godz. 9.45 w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego. Nie otwierać przed 17.09.2018 r. 20.09.2018 r. godz. 10.30”.

 Miejsce składania ofert: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o. o.  ul. Pogodna 1, 58-100 Świdnica.

 Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Spółki. Oferty złożone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 Zamawiający nie dopuszcza składania oferty faksem lubi e-mailem.

 
III. Warunki badania sprawozdania finansowego:
 a) badaniu podlegać będą: sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe i dokumenty źródłowe  w zakresie zapewniającym biegłemu rewidentowi obiektywną ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego MZEC oraz udział w pracach inwentaryzacyjnych w siedzibie badanego podmiotu;
 b) firma audytorska posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu badania sprawozdań finansowych w branży ciepłowniczej;
 c) zapewnienie udziału w badaniu zespołu składającego się minimum z 2 biegłych rewidentów;
 d) zapewnienie udziału w badaniu kluczowego biegłego rewidenta posiadającego co najmniej 
6-letnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych jako biegły rewident, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych w branży ciepłowniczej;
 e) biegły rewident zobowiązany będzie do obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej MZEC, rozpatrującej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 oaz 2019, o którego terminie powiadomiony będzie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w w/w posiedzeniu ponosi firma audytorska;
 f) pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po wykonaniu usługi w danym roku, w terminie 21 dni od daty złożenia faktury przez Wykonawcę umowy;
 g) przedłużenie umowy na kolejny 2-letni okres może nastąpić pod warunkiem wyrażenia woli kontynuacji umowy przez MZEC (złożenie oświadczenia woli o skorzystaniu z przedłużenia umowy).
 
IV. Oferta powinna zawierać:
1.    Informację o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,  w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089).
 2. Wykaz osób, które będą wykonywały zamówienie wraz z informacjami na temat ich uprawnień zawodowych oraz funkcji pełnionej przy realizacji zamówienia.
 3.  Informację o posiadanym doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych – wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat, w tym co najmniej  trzech spółek kapitałowych o obrotach przekraczających 10 mln zł brutto rocznie,  z zaznaczeniem jednostek prowadzących taką samą lub zbliżoną działalność jak MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
 4.  Kopię polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o sumie ubezpieczenia odpowiadającej wymaganiom wynikającym z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej (Dz.U. 2017 poz. 2074 ze zm.). Polisa lub inny dokument ubezpieczenia muszą być ważne w dniu składania.
 5.    Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków  do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczeń w celu ich zminimalizowania, wraz z oświadczeniem „Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
6.     Harmonogram prac, określający metody i terminy prac związanych z badaniem, w tym przewidywany czas pracy bezpośrednio w  Spółce i określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
 7.  Wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w tym cenę  ryczałtową (netto i brutto) za badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz 2019, sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania sprawozdania. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania, z uwzględnieniem nakładu pracy na przeprowadzanie badania bezpośrednio w Spółce, w tym udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej MZEC.
 8. Projekt umowy.
 9. Warunki płatności.
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w postępowaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. Rada Nadzorcza MZEC  w Świdnicy Sp. z o.o.  dokonuje swobodnego wyboru oferty z uwzględnieniem kryterium: najniższa cena (80% i doświadczenie biegłego rewidenta (15%).    
 
  Przy ocenie oferty najwyżej punktowana będzie oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie pojedynczego badania sprawozdania. Pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów p                   o przeliczeniu wg wzoru:
                            Cmin
                C =      ---------------------------------------------------------  x       85 punktów
                                                     Cbad
Gdzie: C = kryterium cena brutto; Cmin = najniższa cenowo oferta; Cbad = wartość oferty badanej
15% - doświadczenie zawodowe:
 
Przy ocenie oferty, punktowane będzie doświadczenie w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego w okresie ostatnich 3 lat od daty publikacji ogłoszenia na BIP. Wyliczane będzie ono  w następujący sposób:
 3 przeprowadzone badania – 2 punkty;
 4-6 przeprowadzonych badań- 7 punktów;
 8-9 przeprowadzonych badań – 13 punktów
 10 i więcej przeprowadzonych badań – 15 punktów
 
Wyżej wskazane zostały punkty procentowe – co oznacza, iż nie podlegają one dalszemu przeliczeniu tylko zostają dodane wprost do punktów uzyskanych w kryterium cena.
 
V. Informacje dodatkowe:
1.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2.    Zamawiający dopuszcza wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.
 3.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.    
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.                   5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.    
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny                 i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 7.Organem dokonującym wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdań finansowych Spółki jest Rada Nadzorcza.
 8. Wymagane dokumenty winny być przedłożone w oryginale lub w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta
 9. Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:
 1)    Witold Runowicz – Główny księgowy - tel. 74 852-40-41 wew. 243 tel. 885 066 606,   email: runowicz@mzec.swidnica.pl                                                                                                   
 2)    Katarzyna Cyrklewicz  - w sprawach formalnych - tel. 74 852-40-41 wew. 233, email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl
 
 
 
Załączniki:
 Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 Załącznik nr 2 – Podstawowe dane do przygotowania oferty
  


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-09-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-07
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-12 13:14

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj