logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowena wykonanie remontu schodów zewnętrznych oraz żelbetowych podestów technicznych stacji transformatorowej w Ciepłowni Zawiszów w Świdnicy przy ul. Pogodnej 1 (numer sprawy: 51/TR/2018)

 

  Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu schodów zewnętrznych oraz żelbetowych podestów technicznych stacji transformatorowej w Ciepłowni Zawiszów w Świdnicy przy ul. Pogodnej 1, zgodnie z przedmiarem:
 • Przygotowanie podłoża, gruntowanie    - około 68,00 m²
 • Wykonanie posadzki i okładzin schodów z płytek GRES
 mrozoodpornych i antypoślizgowych    - około 68,00 m²
 • Wykonanie cokolików z płytek GRES    - około 50,00 m
 
Termin wykonania: 14 dni od daty przekazania placu budowy.           
 
Warunki płatności: 30 dni od dostarczenia faktury łącznie z protokółem odbioru.
 
Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. 
 
Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie  wykonali  co najmniej 3 zamówienia podobnego rodzaju i wartości  i na żądanie Zamawiającego przedstawią dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane w sposób rzetelny i należyty (referencje, poświadczenia);
 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;
 4) dysponują osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
 
Oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1                            do niniejszego zapytania ofertowego określać m.in. 
1) cenę ryczałtową  netto i brutto za wykonanie prac
 2)  warunki płatności – min. 30 dni;
 3)  termin wykonania robót ;
 4)  termin ważności oferty - min. 30 dni;
 5) termin i warunki gwarancji; ( min. 24 miesiące)
 6) kosztorys ofertowy z rodzajem zastosowanych materiałów
 
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 27.09.2018 r.  godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy w sekretariacie osobiście bądź = za pośrednictwem poczty, w kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie numer: 51/TR/2018”,  lub przesłać ofertę na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.
 
Dodatkowe informacje:      
 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 100% najniższa cena.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.    
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.           
6. Dodatkowych informacji udzielą Państwu:   - Wojciech Karwacki  – w sprawach merytorycznych - tel. tel. (74) 852-40-41 wew. 231,    email: karwacki@mzec.swidnica.pl ;  - Katarzyna Cyrklewicz – w sprawach formalnych -  tel. (74) 852-40-41 wew. 233, email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl
        

Załączniki: Rozmiar:
28.693 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-09-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-18
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-18 14:30

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj