logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na usługę wykonania przeglądów serwisowych sprężarek (numer sprawy: 52/TR/2018)

 

     Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania przeglądów serwisowych sprężarek następującego typu:
 1) Agregat sprężynowy powietrza WAN-NK30a
 2) Sprężarka powietrza Atlas Copco GA – 15.
 
Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do kompleksowego wykonania przeglądów serwisowych sprężarek znajdujących się  MZEC  w Świdnicy Sp. z o.o.  zgodnie z dokumentacją techniczną /instrukcją obsługi urządzenia. Z  wykonanych czynności należy sporządzić Protokół Przeglądu Serwisowego.
Termin realizacji prac: do 10 dni od dnia otrzymania zlecenia.
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie  wykonali  co najmniej 3 zamówienia podobnego rodzaju i wartości  i na wniosek  Zamawiającego przedstawią dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane w sposób rzetelny i należyty (referencje, poświadczenia);
 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;
 4) dysponują osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
 
  Oferta powinna zawierać:    
1) cenę  ryczałtową netto i brutto łączną i jednostkową odrębnie za każdy wykonany przegląd;
 2) warunki płatności (termin płatności nie krótszy niż 21 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru robót);
 3) termin związania ofertą min. 30 dni; 
 4) okres gwarancji;
 5) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego   w niniejszym ogłoszeniu.
 
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 15.10.2018 r.  godz. 08.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty, w kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie numer: 52/TR/2018”, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.

 
Dodatkowe informacje:  
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 100% najniższa cena.       
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.    
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Dodatkowych informacji udzielą Państwu:   - Witold Mielcarz  -  w sprawach merytorycznych 603 193 732,, e-mail: mielcarz@mzec.swidnica.pl  - Katarzyna Cyrklewicz – w sprawach formalnych -  tel. (74) 852-40-41 wew. 233, email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl
 

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-10-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-08
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-08 09:48

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj