logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu i konstrukcji nośnej pomostu wagi samochodowej i kolejowej (numer sprawy: 53/TR/2018)

 

     Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi zgodnie z poniższym zakresem:
 
1) Wykonanie przeglądu i konstrukcji nośnej pomostu wagi samochodowej 50 Mg hybrydowej RH50 nr 3308976 oraz wykonanie jej legalizacji, w następującym zakresie:
 - wymiana uszkodzonych śrub i dokręcenie poluzowanych mocujących konstrukcję;
- czyszczenie i malowanie punktowe ognisk korozji;  
  - dostarczenie wzorców masy do wykonania czynności legalizacyjnych; 
- przygotowanie do legalizacji i legalizację wagi samochodowej w OUM w Świdnicy.
 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 30.11.2018 r.
 
2) Wykonanie przeglądu i konserwacji konstrukcji nośnej pomostu wagi kolejowej 100 Mg dźwigniowo-elektronicznej typu 3010 produkcji „SOEHNLE” nr 2550/11-0562 oraz wykonanie jej legalizacji, w następującym zakresie:
 - przegląd konserwacja części mechanicznej i elektronicznej i ich ewentualna naprawa; 
- czyszczenie i malowanie punktowe ognisk korozji;
- dostarczenie wzorców masy do wykonania czynności legalizacyjnych; 
- przygotowanie do legalizacji i legalizację wagi kolejowej w OUM w Świdnicy.
 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 30.12.2018 r.
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,  w tym okresie  wykonali  co najmniej 3 zamówienia podobnego rodzaju i wartości  i na wniosek  Zamawiającego przedstawią dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane w sposób rzetelny i należyty (referencje, poświadczenia);
 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;
 4) dysponują osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
  
Oferta powinna zawierać:  
1) cenę  ryczałtową netto i brutto łączną i jednostkową odrębnie za każdy wykonany przegląd;
 2) warunki płatności (termin płatności nie krótszy niż 21 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru robót);
 3) termin związania ofertą min. 30 dni; 
 4) okres gwarancji;
 5) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego   w niniejszym ogłoszeniu.
 Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 23.10.2018 r.  godz. 08.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty, w kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie numer: 53/TR/2018”, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.
 
Dodatkowe informacje:  
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 100% najniższa cena.  
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.   
3. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
6. Dodatkowych informacji udzielą Państwu:  - Marek Foltyn  -  w sprawach merytorycznych  603193721 e-mail: foltyn@mzec.swidnica.pl                                                                                     - Katarzyna Cyrklewicz – w sprawach formalnych -  tel. (74) 852-40-41 wew. 233, email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl
       
 

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-10-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-16
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-16 13:17

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj