logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczej oraz przyłączy do budynków przy ul. Łukasińskiego i ks. Bolka (numer sprawy: 55/TR/2018) Pytania i odpowiedzi. Zmiany do SIWZ

 

     Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. materiałów preizolowanych, według zestawienia – Załącznika nr 1 i 2 do niniejszego postępowania i wytycznych wynikających ze specyfikacji materiałowej - Załącznika nr 3.
 Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
 1) do 5 grudnia 2018 roku - pozycje Załącznika nr 1 i 2 zaznaczone kursywą nr 1, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.
 2) do 20 stycznia 2019 roku - pozostałe pozycje Załącznika nr 1 i 2.
 
Oferta powinna zawierać:  
1) wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 4) wraz z załącznikami;
 2) warunki płatności (termin płatności za wykonane usługi: 04 lutego 2019 r.
 3) termin związania ofertą min. 30 dni; 
 4) warunki i okres gwarancji;      
 5) referencje, poświadczenia: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali   co najmniej 3 podobne zamówienia –  i przedstawią dokumenty potwierdzające, że zamówienia te  zostały wykonane w sposób należyty (referencje, poświadczenia).
 
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 09.11.2018 r.  godz. 10.00  15.11.2018 r. do godz. 07.30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty, w kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie numer: 55/TR/2018” lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.
 
Dodatkowe informacje:
1.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 100% najniższa cena.
2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w następujący sposób:
 I część zamówienia to Załącznik nr 1 – materiały preizolowane,
 II część zamówienia to Załącznik nr 2 – złącza termokurczliwe, 
 z zastrzeżeniem braku możliwości składania ofert częściowych w stosunku do zakresu materiałów danej części zamówienia.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczone jest na naszej  na stronie internetowej: www.mzec.swidnica.pl
7. Dodatkowych informacji udzielą Państwu:                                                                                 
- Pan Mieczysław Nowosielski   – w sprawach merytorycznych - tel. 695663453 email:nowosielski@mzec.swidnica.pl                                                                                       
- Katarzyna Cyrklewicz – w sprawach formalnych -  tel. (74) 852-40-41 wew. 233, email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl    
 

 Załączniki:
 1. Zestawienie materiałów preizolowanych – załącznik nr 1 
 2. Zestawienie złączy termokurczliwych   – załącznik nr 2
 3. Specyfikacja materiałowa – Załącznik nr 3
 4. Formularz ofertowy - Załącznik nr 4

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI:


 Pytanie 1:

 W pkt. 2.2.3.5 załącznika do SIWZ Zamawiający określił, iż komplet złącz termokurczliwych musi zawierać nasuwkę termokurczliwą sieciowaną radiacyjnie „na całej długości za wyjątkiem miejsc umożliwiających wgrzewawnie korków” . W związku z powyższym prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania złącz sieciowanych radiacyjnie na całej długości (nieposiadających miejsc nieusieciowanych), których sposób produkcji umożliwia wgrzewanie   korków w dowolnym jej miejscu.
 Odpowiedź  1
 Tak.
 
 Zmiany Do SIWZ z dnia 07.09.2018 r.:
 

1. Zmiana w Specyfikacji materiałowej w pkt 2.2.3. Wymagania szczegółowe:
 Rura Stalowa Rury przewodowe stalowe wyspecyfikowane w normie PN-EN 253. Ze szwem wzdłużnym lub ze szwem spiralnym, średnice rur fi 26,9 ÷ 168,3 mm ze stali P235TR1, P235TR2 według normy PN-EN 10217-1 lub P235GH zgodnie z normą PN-EN 10217-2, dla średnic rur > fi 168,3 mm ze stali P235GH według normy PN-EN 10217-2 lub PN-EN 10217-5. Bezszwowe z materiału P235GH wg normy PN-EN 10216-2.
 
2. Zmiana w Specyfikacji materiałowej w pkt. 2.2.3.5  Złącza mufowe:
 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania złącz sieciowanych radiacyjnie na całej długości (nieposiadających miejsc nieusieciowanych), których sposób produkcji umożliwia wgrzewanie korków w dowolnym jej miejscu.
 
3. Zmiana w Zestawieniu materiałów, Załącznik nr 1:
  l.p. nr. 18 Trójnik wznośmy z alarmem fi 139/225/fi 76/140/fi 114/200
 l.p. nr. 20 Trójnik wznośmy z alarmem fi 88/160/fi 76/140/fi 114/200
 l.p. nr. 24 Trójnik wznośmy z alarmem fi 76/160/fi 60/125/fi 88/160
 4.   Przedłuża się termin składania ofert do 15 listopada 2018 roku do godziny 7:30.
  
 
 

  

Załączniki: Rozmiar:
4.692 MB
27.673 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-10-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-26
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-07 09:10

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj