logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytania ofertowego na a dostawę do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. oleju napędowego w 2019 roku (numer sprawy 56/TR/2018)Zmiana terminu składania ofert.

 

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę w 2019 roku oleju napędowego – w ilości 42 000 dm³ ±20% do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o., na następujących warunkach:
 1. Planowany harmonogram wykonania dostaw: styczeń 2018 r. - 4 500 dm3 ±20%; luty 2018 r.   - 4 500 dm3 ±20%;    marzec 2018 r. - 4 500 dm3 ±20%; kwiecień 2018 r. - 3 500 dm3 ±20%;  maj 2018 r. - 3 500 dm3 ±20%;   czerwiec 2018 r. -   2 500 dm3 ±20%; lipiec 2018 r. -  2 500 dm3 ±20%; sierpień 2018 r. -  2 500 dm3 ±20%; wrzesień 2018 r. - 2 500 dm3 ±20%;   październik 2018 r. - 3500 dm3 ±20%;   listopad 2018 r. - 3 500 dm3 ±20; grudzień 2018 r. - 4 500 dm3 ±20%.
 
2. Parametry jakościowe oleju napędowego muszą być zgodne z obowiązującą normą PN-EN 590, nie mogą być gorsze niż określone  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680).
  Miejsce dostaw – MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. 58-100 Świdnica, ul. Pogodna 1.
 
3. Średnia ilość dostaw w danym miesiącu – do 3. Dostawy będą przyjmowane w dni robocze  od poniedziałku -piątku, w godzinach 7:00-14:00.
 
4. Minimalna ilość oleju w dostawie – 1000 l.
 
5. Realizacja dostaw: max. w ciągu 48 godzin od wysłania przez Zamawiającego  zamówienia    (e-mail/ fax). Dostawca zobowiązany będzie do zapewnienia Zamawiającemu ciągłości dostaw w okresie trwania umowy. Składając ofertę Oferent będzie zobowiązany podać miejsca, z których dostarczane będzie paliwo.
 
6. Forma dostawy: transport samochodowy – autocysterna. Autocysterna musi posiadać możliwość tankowania oleju poprzez węża zakończonego pistoletem.
 
7. Dostawca zobowiązany będzie dostarczać olej napędowy, zgodnie z aktualnymi wymogami przepisów regulujących sposób transportowania paliw.
 
8. Dostawca odpowiedzialny będzie za jakość dostarczanego paliwa i zobowiązany będzie do przedstawienia wraz z dostawą aktualnego świadectwa jakości paliwa, poświadczonego przez producenta paliwa lub atestu akredytowanego laboratorium, w języku polskim. Świadectwo winno być powiązane z dowodem dostawy lub wydania, poprzez umieszczenie na nim numeru i daty dostawy lub wydania.

 
Warunki udziału w postępowaniu:
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie  wykonali  co najmniej 3 zamówienia podobnego rodzaju i wartości  i na żądanie Zamawiającego przedstawią dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane w sposób rzetelny i należyty (referencje, poświadczenia);
 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;
 4) dysponują osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
 
Oferta powinna zawierać:
  1. Określoną marżę lub upust od ceny hurtowej PKN Orlen na dzień 31.10.2018 r. za kompletną dostawę 1 m³ oleju napędowego.
  Wskazana przez Oferenta w ofercie marża/upust będzie stała przez cały okres realizacji dostaw w 2019 roku.
  2. Warunki płatności – faktura wraz z zestawieniem dokonanej dostawy (termin płatności  za wykonane dostawy nie krótszy niż 14 dni od daty otrzymania faktury).
 3. Termin związania ofertą - minimum 30 dni.
  4. Oferta powinna być podpisana i opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.
  5. Do oferty należy dołączyć:
 1) ważny dokument koncesji w zakresie obrotu paliwami ciekłymi;
 2) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przez Oferenta wykonania minimum 3 dostaw paliw ciekłych na kwotę co najmniej 80 000 zł netto każda, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy   -    w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane,  (np. referencje, poświadczenia);
 3)  kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Oferenta świadectwa jakości oferowanego paliwa wydanego nie wcześniej niż 2 tygodnie przed upływem terminu składania ofert.
 
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 12.11.2018r. godz. 11.00 do dnia 15.11.2018 r. godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty w kopertach z oznaczonych treścią: „Postępowanie nr 56/TR/2018” lub przesłać zeskanowane dokumenty na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.
  
Dodatkowe informacje:
1.Termin wykonania dostawy: od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. według w/w harmonogramu dostaw. Z wybranym Dostawcą zostanie podpisana umowa.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 100% najniższa cena - uwzględniająca marżę lub upust od ceny hurtowej PKN Orlen na dzień 31.10.2018r.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących    treści złożonych ofert.
 7. Zamawiający zamierza odbierać i rozliczać paliwo w temperaturze rzeczywistej. referencyjnej.
 Dodatkowych informacji udzielają:
  - Marek Foltyn tel. (74) 852-40-41 wew. 209. kom. 603-193-721, email: foltyn@mzec.swidnica.pl
  - Katarzyna Cyrklewicz - w sprawach formalnych - tel. (74) 852-40-41 wew. 233, email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl
  

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-10-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-31
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-08 14:28

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj