logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na dostawę samochodu ciężarowego - wywrotki (numer sprawy: 64 /TR/2018) Zmiana treści SIWZ i terminu składania ofert.

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert związana ze zmiana treści SIWZ dotyczącą wydłużenia terminu realizacji dostawy: 

 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę do MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.  samochodu ciężarowego – wywrotki, cechującego się wymogami i parametrami technicznymi nie gorszymi niż podanymi w poniższej specyfikacji: 

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa fabrycznie nowego samochodu – wywrotka  o DMC do 3,5 tony.
  Rok produkcji: 2018  lub 2019 – fabrycznie nowy.

 
Układ napędowy:
 - silnik wysokoprężny 1960-2500cm3 o mocy  77-97kW,
 - paliwo - olej napędowy,
 - emisja dwutlenku węgla oraz zanieczyszczeń tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów - wielkości spełniające normy zgodne z Dyrektywa CEE EURO 6 lub wyższą,
 - manualna skrzynia biegów - min. 5 biegów do przodu + bieg wsteczny.
 
Układ jezdny:
 - napęd  4x2 lub 4x4,
 - system  ABS,
- opony 16” lub większe, wielosezonowe klasy minimum średniej lub  (opony letnie+zimowe).

 
Układ kierowniczy:
 - kolumna kierownicy z regulacją,
 - wspomaganie układu kierowniczego.
 
Zabudowa:
 - zabudowa typu wywrotka trójstronna o ładowności minimum 1200kg +/- 5%, 
-  3 miejsca siedzące,
- nadwozie 2 - drzwiowe,
- kolor nadwozia biały,
-  skrzynia ładunkowa o wym.: długość  - 3,1 m do 3,2m (+/-10cm), szerokość 2,1m (+/-10 - podłoga w części ładunkowej metalowa przystosowana do przewozu mat. budowlanych,
- burty aluminiowe o wysokości 0,5 m +/- 0,1m 
- plandeka do zabezpieczenia przewozu mat. sypkich,
- metalowa osłona miski olejowej silnika,  
- hak holowniczy - kulowy do holowania przyczepy o DMC do minimum 750 kg.

 
Pozostałe:
- 2 kluczyki z pilotem,
 - poduszka powietrzna kierowcy + pasażera,
 - komplet dywaników gumowych,
 - światła do jazdy dziennej,                                                                                                             - koło zapasowe,
 - elektryczne podnośniki szyb w części przedniej kabiny,
 - pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących,  
- pokrowce na siedzenia olejoodporne lub tapicerka siedzeń olejoodporna,
 - minimum 2 gniazda 12V,
 - klimatyzacja kabiny,
 - elektroniczny układ zabezpieczający przed kradzieżą,      
- wyświetlacz komunikatów w j. polskim,     - radioodtwarzacz,
 - centralny zamek z alarmem i pilotem,
- światło pomarańczowe błyskowe, przenośne,  mocowane za pomocą magnesu szt. 1.
 
Wymagania dodatkowe:
 1) samochód winien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania (zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznakowania pojazdów), w tym świadectwo zgodności WE,
 2) sieć autoryzowanych punktów serwisowych (ASO), w promieniu do 50 km od siedziby Zamawiającego,
 3) okres gwarancji:
 -  na silnik - minimum 24 miesięcy bez limitu przebiegu km,
 -  na pojazd - minimum 24 miesiące.
 -  na perforację karoserii minimum 6 lat
 -  na zabudowę - minimum 24 miesięcy bez limitu przebiegu km.
 4) Podstawowe warunki gwarancji:
 - gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych,  w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne;
 -  warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu,
 -  zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego pracownicy  i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na wskazany przez niego numer, co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu wady faksem (lub mailem) na wskazany przez Wykonawcę numer/mail;
 - usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni licząc od dnia jej zgłoszenia,
 - usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji;
 - Przeglądy okresowe i naprawy w ramach gwarancji określonej realizowane będą bezpłatnie  w miejscu użytkowania pojazdu na terenie Polski. W przypadku, gdy wykonanie przeglądu okresowego lub naprawy jest niemożliwe do wykonania w miejscu użytkowania pojazdu Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania przeglądów lub napraw w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu.

 II. Termin realizacji dostawy: do 14 17 tygodni od dnia otrzymania zamówienia.

 III. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie  wykonali  co najmniej 3 zamówienia podobnego rodzaju i wartości  i na odrębny wniosek Zamawiającego przedstawią dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane w sposób rzetelny i należyty (referencje, poświadczenia);
 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;
 4) dysponują osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
  
IV. Oferta powinna zawierać:                                                                                                      1) wypełniony zgodnie ze SIWZ  i podpisany formularz ofertowy  -  stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zawierający w szczególności: 
 - cenę  ryczałtową netto i brutto, warunki płatności (termin płatności nie krótszy niż 21 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po podpisaniu protokołu dostawy)
 Zamawiający informuje, że pojazd będzie przedmiotem leasingu;
 - termin związania ofertą min. 30 dni; 
 - okres gwarancji;
 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu,
 2) informację o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami  o podatku od towarów i usług (VAT) wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
 Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje.
 
V. Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 04.01.2019 08.01.2019 do  godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty, w kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie numer: 64/TR/2018.

 
VI. Dodatkowe informacje:                                                                                                         1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 100% najniższa cena.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 4. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7. Dodatkowych informacji udzielą Państwu:                                                                                    - Marek Foltyn   -  w sprawach merytorycznych, e-mail: foltyn@mzec.swidnica.pl
- Katarzyna Cyrklewicz – w sprawach formalnych -  tel. (74) 852-40-41 wew. 233, email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl
       
     

Załączniki: Rozmiar:
109.500 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-12-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-12-19
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-07 13:08

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj