logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowena wykonanie usługi pomiarów emisji ze źródeł energetycznego spalania w Ciepłowni Zawiszów MZEC w Świdnicy Sp. o. o (numer postępowania: 02/TR/2019)

 

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonywanie w latach 2019-2020 usługi pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł energetycznego spalania w „Ciepłowni Zawiszów”  MZEC w Świdnicy Sp. o. o. ul. Pogodna 1, 58-100 Świdnica.
 
Obiekty do wykonania przedmiotowych pomiarów:
kocioł WR-25 (1 kanał ) 
kocioł WR25-12M (1 kanał)  
kocioł WR25-10M (1 kanał)
 Zakres pomiarów emisji: pył ogółem, dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenek węgla,  dwutlenek węgla.
 
Termin wykonania pomiarów emisji w danym roku - zależny od czasu pracy poszczególnych kotłów:     - pierwszy pomiar: - styczeń – marzec     
 - drugi pomiar: – kwiecień– wrzesień.
 
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana na lata 2019-2020. Zaoferowana cena pomiaru będzie niezmienna przez cały okres trwania umowy.
 
Oferta powinna:
 1)  zawierać cenę netto i brutto usługi pomiaru za 1 kanał; 
 2) określać  warunki płatności (termin płatności za wykonane usługi nie krótszy niż 21 dni od daty otrzymania faktury) oraz termin związania ofertą min. 30 dni;
 3) spełniać wymogi formalne: być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, czytelny podpis oferenta;
4) zawierać załącznik w postaci: dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę wymaganego prawem certyfikatu (na podstawie zapisów art. 147 a ustawy Prawo ochrony   środowiska (Dz.U. z 2013 r., Nr 1232 ze zm.), pomiary emisji mogą być wykonywane tylko przez akredytowane laboratorium.
5) określać termin ważności oferty: min. 30 dni.
 
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia  11.01.2019 r. godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy,  w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty w kopertach z oznaczonych treścią „Postępowanie numer 02/TR/2019”, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl. 
 
Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 100% najniższa cena.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.    
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Dodatkowych informacji udzielą Państwu: - Aleksandra Pacholak tel. (74) 852-40-41 wew. 220, email: pacholak@mzec.swidnica.pl; - Katarzyna Cyrklewicz – w sprawach formalnych -  tel. (74) 852-40-41 wew. 233,  email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl
 

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-01-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-01-03
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-03 08:26

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj