logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

zapytanie ofertowe na usługę wykonania cyklu przeglądowo naprawczego P-3 i P2 lokomotywy 401 Da (numer sprawy: 03/TR/2019)

      Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania:
 przeglądów P-3 i P-2 - cyklu przeglądowo naprawczego lokomotywy 401 Da,
zgodnie z przepisami MT,DTR i Dokumentacją Systemu Utrzymania naszej lokomotywy.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
 1) Przegląd P-3    20-28.02.2019 r.
 2) Przegląd P-2    20-30.08.2019 r.

  

Oferta powinna zawierać:

1) cenę  ryczałtową netto i brutto;

2)  warunki płatności (termin płatności za wykonane usługi nie krótszy niż 21 dni od daty otrzymania faktury)

3) termin związania ofertą min. 30 dni; 

4) warunki i okres gwarancji: min. 1 rok na wykonane usługi.

5) referencje, poświadczenia: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali   co najmniej 3 podobne zamówienia –  i na odrębne wezwanie Zamawiającego przedstawią dokumenty potwierdzające, że zamówienia te  zostały wykonane w sposób należyty (referencje, poświadczenia).

Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 21.01.2019 r.  godz. 09.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy w sekretariacie osobiście bądź  za pośrednictwem poczty, w kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie numer: 03/TR/2019”,lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.

Dodatkowe informacje:

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 100% najniższa cena. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe wraz z częściową dokumentacją  DSU, zamieszczone jest na naszej  na stronie internetowej: www.mzec.swidnica.pl 

Kompletna dokumentacja DSU zostanie udostępniona Oferentowi na jego wniosek złożony na n/w adresy emaliowe.

7. Dodatkowych informacji udzielą Państwu:                                                                                     - Pan Marek Foltyn – w sprawach merytorycznych - tel. (074) 852-40-41 wew. 209, tel.   kom. 603 193 721, e-mail: foltyn@mzec.swidnica.pl  ;  - Katarzyna Cyrklewicz – w sprawach formalnych -  tel. (74) 852-40-41 wew. 233, email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl
        


Załączniki: Rozmiar:
965.136 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-01-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-01-11
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-11 14:36

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj