logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia o sprzedaży
1.

II przetarg ofert pisemnych na zbycie wyłączników SCI4-12/20/800 Znak sprawy 68/TR/2016

 MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. oferuje do sprzedaży następujące urządzenia elektryczne:

 
Wyłączniki średniego napięcia:

 

1

Typ

Ilość

Wykonanie

Rok budowy

Producent

Cena netto

min/ szt

Masa

Wyłącznik SCI4-12/20/800

sztuk 11

wnętrzowe

1984

ZWAR

300,00 zł

84 kg

I.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

złożenie pisemnej oferty przetargu w terminie najpóźniej do dnia 08.12.2016 r. do godz. 12.00, spełniającej następujące wymogi:
1. podanie przedmiotu  oferty i oferowanej za niego ceny netto i brutto;
2. datę, imię, nazwisko i adres Oferenta;
3. oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z warunkami przetargu i o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 
Oferty pisemne należy składać  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, w sekretariacie bądź za pośrednictwem poczty w  kopertach z oznaczonych treścią „Postępowanie nr sprawy 68/TR/2016”, lub przesłać   na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl
 
II . Pozostałe informacje:
1  Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Zbycie nie może nastąpić za cenę niższą od określonej w przetargu ceny minimalnej. Oferta zawierająca cenę niższą od minimalnej zostanie odrzucona. Kupujący może podać tylko jedną cenę ofertową dla danego asortymentu. 
2. Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu. 
3. Upoważnionym do rozstrzygania kwestii spornych, dotyczących organizacji i przebiegu przetargu jest Zarząd MZEC w Świdnicy Sp. z o. o.
4. Nabywca nie może domagać się unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny jej nabycia z powodu mylnego oszacowania przedmiotu nabycia lub innych przyczyn. Wszelkie opłaty związane z transakcją ponosi nabywca.
5. MZEC w Świdnicy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części z ważnej przyczyny.   W przypadku zaoferowania przez co najmniej dwóch oferentów tej samej ceny Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo kontynuowania przetargu w formie negocjacji. Negocjacje będą prowadzone w formie ustnej.
6. Sposobami doręczeń korespondencji między stronami jest: pismo, mail, fax.
7. Sprzedający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
8. Wybór najkorzystniejszej oferty, nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 100% najwyższa cena.  Wybrana zostanie oferta ważna i kompletna  z najwyższą ceną zaoferowaną przez Kupującego. 
9.  Po stronie Oferenta wygrywającego przetarg pozostają wszelkie koszty związane z załadunkiem i transportem
 zakupionych wyłączników.
10. Przedmiot przetargu można oglądać w godzinach od 8.00-14.00 od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 08.12.2016r. do godz. 10.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu.
Informacji udziela: 
1) Aleksander Łokić  tel. kom.603 193 692, 
2)  Grzegorz Gęsikowski tel. kom. 603 193 761
3) w sprawach formalnych: Katarzyna Cyrklewicz tel. 74/852 40 41 wew. 233
 

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-11-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-29
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-29 10:30

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj