artykuł nr 1

Zapytania ofertowego na wykonanie usługi czyszczenia i polimeryzacji podłóg w pomieszczeniach budynku administracyjnego MZEC Świdnica (numer sprawy: 10/TR/2021) Odpowiedzi na pytania.

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na jednorazowym czyszczeniu i  konserwacji wykładzin obiektowych typu Tarkett Granit w pomieszczeniach budynku administracyjnego Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy sp. z. o. o.

Łączna powierzchnia wykładzin podłogowych przeznaczonych do wykonania usługi wynosi około 484 m2. Szczegółowa lista pomieszczeń znajduje się w załączniku nr 1.

Wykonawca w ramach usługi wykona następujące prace

1) Oczyszczenie powierzchni z piasku, pyłu, kurzu i innych zabrudzeń,

2) Odtłuszczenie powierzchni,

3) Zabezpieczenie narażonych na uszkodzenie cokołów mebli taśmą ochronną,

4) Nałożenie środka do gruntownego czyszczenia,

5) Usunięcia silnych zabrudzeń oraz starych powłok akrylowych (maszynowo oraz ręcznie w miejscach trudnodostępnych),

6) Spłukanie wodą, 

7) Nałożenie ochronnej warstwy powłoki polimerowej o wysokim połysku,

8) Utwardzenie powłoki polimerowej,

9) Polerowanie. 

Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia przy użyciu własnego sprzętu oraz środków czystości. 

Odpady powstałe w trakcie wykonywania usługi Wykonawca jest zobowiązany zutylizować we własnym zakresie.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji należytego wykonania usługi na okres co najmniej  6 msc. od dnia podpisania protokołu odbioru.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.07.2021 r. 

Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 18.05.2021 r. do godz. 10.00 na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie  wykonali  co najmniej 3 zamówienia podobnego rodzaju i wartości  i na odrębne żądanie Zamawiającego przedstawią dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane w sposób rzetelny i należyty (referencje, poświadczenia);

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;

4) dysponują osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;

5) posiadają dobrą sytuację ekonomiczną i finansową.

Zamawiający na etapie badania ofert, zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Wykonawcy                           z prośbą o przedłożenie dokumentów na okoliczność spełniania w/w warunków udziału  w postępowaniu.

Dodatkowe informacje:

1. Oferta powinna zawierać:

1) cenę ofertową netto i brutto za wykonanie kompletnego zamówienia 

2) termin ważności oferty - minimum 30 dni;

3)  warunki płatności;

4) termin realizacji zadania;

5)  okres i warunki gwarancji;

6) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  cena 100% - najniższa cena za wykonanie zamówienia.   

3. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Dodatkowych informacji udzielą Państwu:

- w sprawach technicznych – Wojciech Karwacki, tel. (74) 852-40-41 wew. 231  email: karwacki@mzec.swidnica.pl                                                                         

- w sprawach formalnych - Katarzyna Cyrklewicz tel. 695 663 452, email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl.

6. Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego. Link do strony: http://mzec.swidnica.pl/index.php/rodo-i-polityka-cookies/

 

Załącznik nr 1 – Lista pomieszczeń

 

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy zamawiający udostępni kilka zdjęć z pomieszczeń które mają być doczyszczone i zabezpieczone celem przygotowania odpowiedniej wyceny?

Odpowiedź  1

Zamawiający nie przewiduje udostępniania zdjęć. Jest możliwość odbycia wizji lokalnej.

 

Pytanie 2

Czy zamawiający w związku z usługą czyszczenia i polimeryzacji przygotuje pomieszczenia poprzez usunięcie z nich mebli?

Odpowiedź  2

Podłogi pod meblami nie będą czyszczone. Czyszczone będą jedynie dostępne miejsca.

Załączniki:
Lista pomieszczeń16 KB