artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na wykonywanie diagnostyki i konserwacji urządzeń SRK znajdujących się na terenie bocznicy kolejowej Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o (numer sprawy: 11/TR/2021)

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonywanie diagnostyki i konserwacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym (SRK) znajdujących się na terenie bocznicy kolejowej Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o. odgałęziającej się od linii kolejowej Katowice-Legnica w km 226.796, z uwzględnieniem informacji określonych w załączniku nr 1 i w załączniku nr 2 - planu schematycznego.

Do obowiązków Wykonawcy wykonującego diagnostykę i konserwację urządzeń SRK (zgodnie z przepisami wewnętrznymi Utrzymania Infrastruktury Kolejowej na Bocznicy MZEC z rozdz. 5 §28-32, oraz Regulaminem Bocznicy MZEC Świdnica) należy również dokonywanie wpisów w Książce kontroli urządzeń sterowania ruchem kolejowym raz na 3 miesiące.

Zamawiający zaleca Wykonawcom odbycie wizji lokalnej na obiekcie przy udziale Zamawiającego, po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym. 

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.06.2021 r. – 01.06.2023 r. 

Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 24.05.2021 r. do godz. 10.00 na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; spełniają wymagania zapisane  w Rozporządzeniu z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych;

2) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali  co najmniej 3 zamówienia podobnego rodzaju i na odrębne żądanie Zamawiającego przedstawią dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane w sposób rzetelny i należyty (referencje, poświadczenia);

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;

4) dysponują osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;

5) posiadają dobrą sytuację ekonomiczną i finansową.

Zamawiający na etapie badania ofert, zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Wykonawcy z prośbą o przedłożenie dokumentów na okoliczność spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe informacje:

1. Oferta powinna zawierać:

1) cenę ofertową netto i brutto 

2) termin ważności oferty - minimum 30 dni;

3)  warunki płatności;

4) termin realizacji zadania – na bieżąco w okresie obowiązywania umowy;

5) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  cena 100% - najniższa cena za wykonanie zamówienia.   

3. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Dodatkowych informacji udzielą Państwu:

- w sprawach merytorycznych Pan Marek Foltyn  - tel. 603 193 721 email:foltyn@mzec.swidnica.pl;

- w sprawach formalnych - Katarzyna Cyrklewicz tel. 695 663 452, email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl.

6. Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego. Link do strony: https://mzec.swidnica.pl/polityka-prywatnosci/