artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na przegląd, legalizację i remont sprzętu ppoż. oraz pomiar wydajności hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych (numer sprawy: 13/TR/2021) Zmiana terminu.

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie przeglądu, legalizacji i remontu sprzętu p.poż. w MZEC w Świdnicy w 2021 r., zgodnie z poniższą specyfikacją:

1.  Pomiar wydajności hydrantu wewnętrznego z opracowaniem dokumentacji (zbadanie ciśnienia statycznego i dynamicznego w zaworze hydrantowym, zbadaniu wydajności nominalnej, sprawdzeniu poprawności zamocowania i połączenia armatury wodnej z zaworem hydrantowym) - DN 52 - 13 sztuk,  DN 25 -  2sztuki;
2.  Pomiar wydajności hydrantu zewnętrznego z opracowaniem dokumentacji (zbadanie ciśnienia statycznego i dynamicznego w zaworze hydrantowym, zbadaniu wydajności nominalnej, sprawdzeniu poprawności zamocowania i połączenia armatury wodnej z zaworem hydrantowym) DN 80  -12 sztuk;
3.  Przegląd i konserwacja gaśnic i agregatów.
4.  Remont gaśnicy proszkowej 1,0 kg (20 sztuk)
5.  Remont gaśnicy proszkowej 2,0 kg (7 sztuk)
6.  Remont gaśnicy proszkowej 4,0 kg (od 32- 47 sztuk)
7.  Remont gaśnicy proszkowej 6,0 kg plus ewentualny koszt UDT (od 40-46 sztuk)
8.  Remont gaśnicy proszkowej 12,0 kg (1 sztuka)
9.  Remont gaśnicy śniegowej 5,0 kg i 6,0 kg  plus ewentualny koszt UDT ( od 18 - 20 sztuk)

Wymagany termin realizacji usługi: maj 2021 r. do dnia 07.06.2021 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2)  posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie  wykonali  co najmniej 3 zamówienia podobnego rodzaju i wartości  i na żądanie Zamawiającego przedstawią dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane w sposób rzetelny i należyty (referencje, poświadczenia);
3)  dysponują odpowiednim potencjałem technicznym - należy złożyć certyfikat, oraz dokument- legalizacji urządzenia, które będzie wykorzystane do badania wydajności hydrantów;
4)  dysponują osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;
5)  posiadają dobrą sytuację ekonomiczną i finansową.
 

Oferta powinna zawierać:

1)  ceny  jednostkowe netto i brutto za wykonanie danej usługi
2)   uprawnienia do wykonywania przeglądów i napraw sprzętu gaśniczego i hydrantowego.
3)  warunki płatności (termin płatności nie krótszy niż 21 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru);
4)  termin związania ofertą min. 30 dni;  
5)  warunki i termin gwarancji;
6)  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego  w niniejszym ogłoszeniu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Oferentów przedłożenia dokumentów potwierdzających treść złożonego oświadczenia.

Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 24.05.2021 r.  godz. 10.00 na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.

Dodatkowe informacje:  

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 100% najniższa cena. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

3. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem zamieszczone jest na naszej  na stronie internetowej. 

 7. Dodatkowych informacji dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia udzieli Państwu:    
-  Bogumiła Kondrat tel. 74 852-40-41 wew. 203, email:kondrat@mzec.swidnica.pl
 -  Katarzyna Cyrklewicz  - w sprawach formalnych - tel. 74 852-40-41 wew. 217  email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl  
8. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego. Link do strony: http://mzec.swidnica.pl/index.php/rodo-i-polityka-cookies/

 

W dniu 20.05.2021 r. Zamawiający wprowadza następującą zmianę terminu wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji usługi: maj 2021 r.  zastępuje się nowym terminem : do dnia 07.06.2021 r.