artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na modyfikację wizualizacji panela operatorskiego kotła K-3, podniesienie licencji ASIX (numer sprawy: 14/TR/2021)

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na modyfikację wizualizacji panela operatorskiego  w MZEC w Świdnicy w 2021 r., zgodnie z poniższym zakresem i wymaganiami: 

Zakres:

Na panelu operatorskim kotła K-3 (BECKHOFF CP6702-0001-0040) należy zaimplementować aplikację wizualizacji w standardzie grafik i funkcjonalności odpowiadającym stacji operatorskiej - roboczej układów wodnych.

Panel na szafie kotła K-3 ma posiadać bezpośrednie połączenie komunikacyjne ze sterownikami PLC: K21, K22, K3, OW, oraz z oddaloną wyspą RP1A.

Nowa stacja robocza kotła K-3 ma umożliwiać sterowanie i nadzór nad kotłami i układem wodnym w przypadku awarii serwera systemu ASIX.

Wymagania:

zakup i instalacja upgradu ASIX.EVO stacji operatorskiej 1024 zmienne wersji 11 (SIX-WA1024W) obecna wersja panel operatorski 1024, wersja 9 (ASIX.WAAP);

wgranie i uruchomienie na panelu K-3 aplikacji ASIX (funkcjonalność zgodna ww. zakresem);

 sprawdzenie poprawności działania aplikacji ASIX na panelu K-3 po odstawieniu serwera.

Wymagany termin realizacji usługi: 01.10.2021 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie  wykonali  co najmniej 3 zamówienia podobnego rodzaju i wartości  i na żądanie Zamawiającego przedstawią dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane w sposób rzetelny i należyty (referencje, poświadczenia);

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym

4) dysponują osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;

5) posiadają dobrą sytuację ekonomiczną i finansową.

Oferta powinna zawierać:      

1) cenę netto i brutto za wykonanie danej usługi

2) warunki płatności (termin płatności nie krótszy niż 21 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru);

3) termin związania ofertą min. 30 dni; 

4) warunki i termin gwarancji;

5) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego  w niniejszym ogłoszeniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Oferentów przedłożenia dokumentów potwierdzających treść złożonego oświadczenia.

Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 11.06.2021 r.  godz. 10.00 na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.

Dodatkowe informacje:

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 100% najniższa cena.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.  

3. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem zamieszczone jest na naszej  na stronie internetowej.

7. Dodatkowych informacji dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia udzieli Państwu:

- Paweł Mozol - tel. 74 852-40-41 wew. 239, email:mozol@mzec.swidnica.pl

- Grzegorz Gęsikowski tel. 74 852-40-41 wew. 237, email:gesikowski@mzec.swidnica.pl 

 - Katarzyna Cyrklewicz  - w sprawach formalnych - tel. 74 852-40-41 wew. 217  email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl  

8. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego. Link do strony: http://mzec.swidnica.pl/index.php/rodo-i-polityka-cookies/