artykuł nr 1

Przetarg na budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. ( nr postępowania: 23/TR/2021). Pytania i odpowiedzi.

Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez nas przetargu na budowę instalacji fotowoltaicznej.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formie leasingu operacyjnego dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami oraz wykonanie prac budowlano-montażowych jednostki wytwórczej energii elektrycznej w postaci  instalacji fotowoltaicznej o mocy do 450 kW na terenie Ciepłowni Zawiszów w Świdnicy przy ul. Pogodnej 1, tj. odpłatne korzystanie w ramach leasingu operacyjnego za umówione raty leasingowe w okresie minimum 5 lat – maksymalnie 10 lat - od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu, na warunkach określonych szczegółowo w ogólnych warunkach leasingu Wykonawcy, przedmiotu leasingu w postaci instalacji fotowoltaicznej. Ponadto przeprowadzenie wszelkich badań i pomiarów instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi,  a w szczególności normą PN-EN 62466-1:2016 „Systemy fotowoltaiczne (PV)".

Pełen zakres techniczny przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji technicznej PV  Ciepłownia Zawiszów, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Wymagany termin realizacji zadania:

- Rozpoczęcie realizacji przewiduje się : z dniem podpisania umowy.

- Zakończenie realizacji zadania: w terminie zaoferowanym w ofercie, jednak nie później niż 36 msc od dnia podpisania umowy.

Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego: do dnia 22 listopada 2021 roku  do godz. 9:00.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 23/TR/2021

Pytanie 1:

Pkt. 10 – Jak miałoby wyglądać koszty ubezpieczenia ponoszone przez Wykonawcę według Państwa? W przypadku jakiejkolwiek szkodowości polisa odnawiana w cyklach rocznych mogłaby ulec zmianie w wartości składki co jest trudne do wskazania w ofercie i wieloletniej opiece ubezpieczeniowej? Nie jesteśmy stroną, która formalnie może dopłacać do rat leasingowych wartości ubezpieczenia zgo. Jaką widzą Państwo alternatywę i jak widzi to Państwa Broker ubezpieczeniowy / Agent?

Odpowiedź  1:

Ubezpieczenie na czas trwania budowy ponosi Wykonawca. Ubezpieczenie na czas trwania leasingu zgodnie z umową leasingową.

Pytanie 2:

Pkt.12 – stopy procentowe zostały zaktualizowane w górę, więc w tej sytuacji nie jest możliwe, aby przygotować ofertę leasingową stosując WIBOR 1M 0,18% ponieważ aktualnie wynosi 0,55%.Czy ta zmiana jest akceptowalna przez Państwo?

Odpowiedź  2:

Tak.

Pytanie 3:

Pkt. 9 – W przypadku zmiany regulacji w rynku może nie być możliwości podpisania postanowień SWIZ na wzorze umowy przedstawionej przez Wykonawcę. Instalacja o mocy wskazanej w Państwa zapytaniu ofertowym podlega wielomiesięcznemu procesowi uzgodnień i dokumentacji - tak więc na etapie przystąpienia do wskazanych prac projektowych Wykonawca (Leasing) nie jest w stanie zagwarantować ewentualnych zmian regulatorów rynkowych. Czy dopuszczają Państwo taką możliwość?

Odpowiedź  3:

Tak.

Pytanie 4:

W jakim dogodnym terminie można umówić się na wizję lokalną wskazanego miejsca inwestycji? Oraz odebrać wskazaną w SIWZ dokumentację Państwa Spółki?

Odpowiedź  4:

Proszę wybrać dogodny Państwu termin wizji lokalnej  w godzinach 7:00– 14:00 od poniedziałku do piątku, prosimy też o wcześniejszy telefon informujący o przyjeździe.

Pytanie 5:

„Czy Zamawiający dopuści referencje oparte na projektach oraz realizacji farm fotowoltaicznych, bez referencji opartych na leasingu?”,

Odpowiedź 5:

Niniejszym wskazujemy, że dopuszczamy referencje oparte na  projektach oraz realizacjach farm fotowoltaicznych, bez referencji opartych na leasingu.