artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi okresowych pomiarów hałasu środowiskowego w MZEC w Świdnicy Sp. o. o (numer sprawy: 21/TR/2021)

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi okresowego pomiaru hałasu środowiskowego w  MZEC w Świdnicy Sp. o. o. ul. Pogodna 1, 58-100 Świdnica, w następującym zakresie:

- pora dzienna – 2 punkty pomiarowe

- pora nocna – 1 punkt pomiarowy.

Termin wykonania pomiarów: październik 2021 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie  wykonali  co najmniej 3 zamówienia podobnego rodzaju i wartości  i na żądanie Zamawiającego przedstawią dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane w sposób rzetelny i należyty (referencje, poświadczenia);

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym

4) dysponują osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;

5) posiadają dobrą sytuację ekonomiczną i finansową.

Oferta powinna zawierać:

1)  cenę netto i brutto usługi za jeden punkt pomiarowy oraz cenę łączną za wykonanie kompletnej usługi;

2) warunki płatności (termin płatności za wykonane usługi nie krótszy niż 21 dni od daty otrzymania faktury);

3) załącznik w postaci: dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę wymaganych prawem uprawnień do przeprowadzenia badań pomiaru hałasu środowiskowego;

4) określać termin ważności oferty: min. 30 dni.

Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 28.09.2021 r. godz. 11.00  na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.

Dodatkowe informacje:    

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 100% najniższa cena. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Dodatkowych informacji udzielą Państwu: 

- Aleksandra Pacholak tel. (74) 852-40-41 wew. 220, email: pacholak@mzec.swidnica.pl  

- Katarzyna Cyrklewicz – w sprawach formalnych -  tel. (74) 852-40-41 wew. 233,  

email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl

7.  Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego. Link do strony: https://mzec.swidnica.pl/polityka-prywatnosci/